دسترسی سریع
رضا مستوفی‌الممالکی

رضا مستوفی‌الممالکی

استادیار، گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

r_mostofi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )