دسترسی سریع
رضا مستوفی‌الممالکی
استادیار، گروه جغرافیا

1. Evaluation of integrated management to reduce the crisis with approach to spatial data infrastructure

Seyedeh somayeh Manafi, Mohammad Hossein Saraei, Reza Mostoofi Almamaleki (2018), Journal of balkan ecology, 21(3), 318-331 (No: 18645)

2. شاخص شناسي فرسودگي بافت هاي شهري( مطالعه موردي منطقه 3 شهر اصفهان)

محمدحسين سرائي, شيرين مهره كش, رضا مستوفي الممالكي (1395)، جغرافيا و توسعه فضاي شهري، 3(1)، 105-120 (شماره: 12611)