دسترسی سریع
حمید مطهری

حمید مطهری

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۶دانشگاه تربیت مدرسفیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تربیت مدرسفیزیک
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه اصفهانفیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک کاربردی
الکترونیک ۱
فیزیک پایه
فیزیک نور
فیزیک عمومی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
لايه نازك و پوشش دهي
نانوفيزيك
تصفيه آب و نانوفيلتراسيون و غشا
طيف سنجي ليزري و بيناب نگاري

اطلاعات تماس

h.motahari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hamid-motahari پردیس علوم، دانشکده فیزیک، بخش اتمی و مولکولی
31233007