دسترسی سریع
حمید مطهری
استادیار، دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی

1. حذف روغن هاي خوراكي و سوخته خودرو از پساب با نانومواد گرافني و بررسي به روش طيف سنجي

پروانه حقيقي مفردجغداني, حميد مطهري, عباس بهجت, محسن خواجه امينيان (1399)، همايش نانوفوتونيك ايران، زاهدان (شماره: 23667)

2. مطالعه كارآيي گرافن چند لايه در حذف رنگ از پساب صنعتي

حوريه شاطريان محمدي, حميد مطهري, عباس بهجت (1399)، همايش نانوفوتونيك ايران، زاهدان (شماره: 23668)

3. رسوب گذاري بخار شيميايي CVD و كيمياگري مدرن در ساخت الماس مصنوعي (CVDDiamond)

حميد مطهري (1398)، بيستمين همايش مهندسي سطح و اولين كنفرانس آناليز تخريب و تخمين عمر، اصفهان (شماره: 22953)

4. مشخصه يابي ريزگردهاي ريزشي شهر يزد با استفاده از پراش اشعه ايكس (XRD) تحليل عنصري و كاني شناسي ريزگردها

نفيسه صديقي قلعه اقايي, محمد علي حداد, حميد مطهري (1398)، بيست و ششمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و دوازدهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، تهران (شماره: 24337)

5. ساخت نانوفيلتر كامپوزيت گرافني براي استفاده در تصفيه آب با تكيه بر حذف رنگ

حميد مطهري (1398)، چهارمين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو، يزد (شماره: 21085)

6. تحليل طيف رامان نانوالماس در قياس با برخي ساختارهاي كربني

حميد مطهري (1398)، چهارمين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو، يزد (شماره: 21086)

7. بررسي كارآيي نانوذرات توليديFe3O4 در جذب يون هاي مس از محلول آبي درمقايسه با جاذب زئوليتي LIX

محمدحسين دينوي مزرعه نو, محسن حكيمي بغداد آبادي, حميد مطهري (1398)، چهارمين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو، يزد (شماره: 21088)

8. نانوپوشش هاي تحت خلاء از آلومينيوم تا الماس از دانشگاه تا صنعت

حميد مطهري (1398)، چهارمين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو، يزد (شماره: 22061)

9. ساخت نانو رنگدانه سراميكي آبي بر پايه آلومينات به روش حالت جامد و بررسي برخي خواص اپتيكي

اعظم اميني خوئي, محسن خواجه امينيان, محمد خواجه مهريزي, حميد مطهري, سيديوسف واصل نيا (1397)، بيست و پنجمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك و يازدهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، شيراز (شماره: 20128)

10. ساخت رنگدانه سراميكي زرد بر پايه سيليكات زيركونيوم

فريبا حاجي عليزاده, محسن خواجه امينيان, فاطمه شهسواري, سيديوسف واصل نيا, حميد مطهري (1397)، بيست و پنجمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك و يازدهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، شيراز (شماره: 20129)

11. ساخت و مشخصه يابي رنگدانه بژ با واردكردن ناخالصي آهن به درون ساختار تيتانيت

سيديوسف واصل نيا, محسن خواجه امينيان, رضا دهقان بنادكي, حميد مطهري (1397)، همايش ملي مواد رنگزا، محيط زيست و توسعه پايدار، تهران (شماره: 18952)

12. مقايسه ضريب تضعيف خطي دو نمونه شيشه حاوي ذرات اكسيد موليبدينيوم و بيسموت به عنوان حفاظ در برابر پرتوهاي گاما با استفاده از كد شبيه¬سازي MCNP

پري قانع كراده, ليلا غلام زاده, محمدعلي شفائي, حميد مطهري (1397)، كنفرانس فيزيك ايران 1397، قزوين (شماره: 18620)

13. Designing optimal bias voltage for radiotherapy diamond dosimeter

abolfazl zanghaei, Ahmad mostaar, Shahrokh Naseri, Hamid Motahari, mahdi ghorbani (2018), 12th iranian congress of medical physics, اصطهبانات (No: 19057)

14. مطالعه پس پراكندگي رامان، مادون قرمز و جذب نوري ذرات نانوالماس

حميد مطهري, رسول ملك فر (1394)، بيست و دومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و هشتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، يزد (شماره: 18978)

15. Micro-raman scattering investigations of cvd diamond film

Hamid Motahari, Rasoul malekfar, Ehsan Talebian (2015), 8th international conference on advanced vibrational spectroscopy (icavs), وين (No: 19122)

16. مطالعه پراش پرتو ايكس (XRD) از پوشش الماس مصنوعي سنتز شده به روش بخار شيميايي

حميد مطهري, رسول ملك فر (1393)، سومين كنفرانس رشد بلور ايران، (شماره: 18979)