لینک های ضروری
مسعود موحدی

مسعود موحدی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۶دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق - مخابرات میدان
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق - مخابرات میدان
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق - مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
13951398دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق
13931398دانشگاه یزدسرپرست پژوهشکده سامانه‌های هوشمند

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میدان‌ها و امواج الکترومغناطیس
آنتن ۱، ۲
مایکروویو ۱، ۲
الکترومغناطیس پیشرفته
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
فرامواد

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
آنتن‌ها و مدارهای غیرفعال مایکروویو
فرامواد

اطلاعات تماس

movahhedi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/movahhedi
http://movahhedi.info/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲
31232509 38200144