دسترسی سریع
مسعود موحدی

مسعود موحدی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۶دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق - مخابرات میدان
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق - مخابرات میدان
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق - مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
14001402دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی برق
13951398دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق
13931398دانشگاه یزدرییس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میدان‌ها و امواج الکترومغناطیس
آنتن ۱، ۲
مایکروویو ۱، ۲
الکترومغناطیس پیشرفته
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
فرامواد

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مغناطيس - طراحي و ساخت مبدل ها و آرايه هاي الكتروآكوستيكي پهن باند
مغناطيس - مكان يابي مغناطيسي
آنتن - طراحي و ساخت صفحات انعكاسي هوشمند
آنتن - طراحي و ساخت آنتنهاي فراسطوح هوشمند

اطلاعات تماس

movahhedi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/movahhedi/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲
31232509 - ۳۱۲۳۲۳۷۷ 38200144
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 16)