لینک های ضروری
مسعود موحدی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

1. اختراع : آنتن موج نشتی CRLH سه بانده (Three-band CRLH leaky wave antenna), (1396/12/22)