لینک های ضروری
مسعود موحدی
دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

1. ساخت طرح هاي هادي الكتريسيته بر بستر كاغذي با نانو ذرات نقره ايجادشده به روش چاپ جوهرافشاني

محمد مومني نسب, سيدمنصور بيدكي, محسن هادي زاده, مسعود موحدي (1398).، چهارمين همايش ملي و كارگاه هاي تخصصي علوم و فناوري نانو، يزد

2. بهبود عملكرد شبكه هاي ناهمگن با استفاده از موج ميليمتري

سليمه عبدالهي, زلفا زينل پور يزدي, مسعود موحدي (1398).، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد

3. ارائه ي يك مبدل تانپيلز پهن باند با ايجاد دو حفره در جرم سر

شيما رمضاني, مسعود موحدي, مهدي جوانبخت (1398).، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد

4. A Systematic Method to Design Desired Wideband 180° Couplers

Parisa Safaye, Masoud Movahhedi, Ali Ghafoorzadeh Yazdi (2019)., 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), يزد

5. Single Notch Band UWB Off-Body Wearable Antenna with Full Ground Plane

Pegah Babarahmatian, Elham Moradi, Masoud Movahhedi (2019)., 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2019), يزد

6. Dual-Band Dual-Mode Wearable Antenna for On-Off Body Communication Based on Metamaterial

Pegah Babarahmatian, Masoud Movahhedi, Ali Ghafoorzadeh Yazdi (2018)., 26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018), مشهد

7. A CPW-Fed Monopole Based circularly polarized ZOR Antenna

Toktam Keyhan pour, Abbas Ali Heidari, Masoud Movahhedi (2017)., 25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2017), تهران

8. بهبود بهره آنتن ويوالدي بر مبناي سلول جديدي از ساختار فرامواد

مريم فتحي سلمي, علي غفورزاده يزدي, مسعود موحدي (1396).، پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران، تهران

9. مطالعه انتشار امواج الكترومغناطيسي تلفن همراه در شهر گتوند

مجتبي بهداروند, فرهاد نژادكوركي, حميد سودائي زاده, مسعود موحدي (1395).، هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران

10. Unconditionally Stable Vector-based Meshless Method for Transient Electromagnetic Analysis

Sheida Shams, Ali Ghafoorzadeh Yazdi, Masoud Movahhedi (2016)., 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), شيراز

11. آنتن متناوب لگاريتمي با عرض دندانه هاي مدوله شده براي سيستم مونوپالس با قطبش دايروي دوگانه

الهه مهبودي, مسعود موحدي, عباسعلي حيدري (1395).، بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران، شيراز

12. طراحي فيلتر چهار بانده جديد با استفاده از تشديدگرهاي حلقه ايي شكاف دار

زينب پورآزاد, عباسعلي حيدري, مسعود موحدي (1395).، چهارمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران (كام)، نوشهر

13. ارائه يك روش بدون مش با پايداري غيرمشروط براي حل مسائل الكترومغناطيس سه بعدي حوزه زمان

نفيسه خاكزار بفروئي, عباسعلي حيدري, مسعود موحدي (1395).، چهارمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران (كام)، نوشهر

14. آنتن CPW فشرده سازي شده در مد تشديدي مرتبه صفر با پهناي باند افزايش يافته

تكتم كيهان پور, عباسعلي حيدري, مسعود موحدي (1395).، چهارمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران (كام)، نوشهر

15. گرافن و كاربردهاي آن در صنايع آنتني

حسين غلامعلي نژاد, علي غفورزاده يزدي, مسعود موحدي (1395).، چهارمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران (كام)، نوشهر

16. ساختار تاخيري پاشنده با استفاده از فرامواد به منظور افزايش تفكيك پذيري در پردازش سيگنال هاي آنالوگ

احمد اكبر, مسعود موحدي, تكتم كيهان پور, علي غفورزاده يزدي (1395).، چهارمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران (كام)، نوشهر

17. آنتن پهن باند حلزوني با پهناي بازوي پله اي براي سيستم مونوپالس با پلاريزاسيون دوگانه

الهه مهبودي, مسعود موحدي, عباسعلي حيدري (1395).، چهارمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران (كام)، نوشهر

18. ارتقا آنتن كوچك پچ مسطح دو بانده به منظور استفاده در تصويزبرداري مايكروويو

حميده حيدري فرد, منصور نخكش, مسعود موحدي (1395).، چهارمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران (كام)، نوشهر

19. پيشنهاد يك روش بدون مش برداري جديد با روابط صريح به منظور بهبود پايداري روش بدون مش برداري متداول

شيدا شمس, علي غفورزاده يزدي, مسعود موحدي (1394).، كنفرانس بين المللي تحقيقات علم و تكنولوژي، كوالالامپور

20. آنتن موج نشتي با قطبش دايروي مبتني بر خطوط انتقال راستگرد-چپگرد متعادل

محمدمهدي صباحي, عباسعلي حيدري, مسعود موحدي (1394).، بيست و سومين كنفرانس مهندسي برق ايران، تهران

21. طراحي و شبيه سازي يك نمونه تقسيم كننده توان مايكروويو با ابعاد فشرده و قابليت تقسيم توان با ضرايب دلخواه براي كاربردهاي توان بالا

الهام مرادي, كامبيز افروز, مسعود موحدي (1393).، نهمين سمپوزيم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي، مشهد

22. تحليل و طراحي تزويج كننده هايبريد تربيعي در باند تراهرتز مبتني بر ساختار موجبري EBG

زهره برامي, علي غفورزاده يزدي, مسعود موحدي (1393).، بيست و دومين كنفرانس مهندسي برق ايران، تهران

23. آنتن موج نشتي ايجاد شده روي موجبر مجتمع شده در زيرلايه (SIW) چپگرد با استفاده از شكاف هاي دايره اي

سيدساسان حقيقي, عباسعلي حيدري, مسعود موحدي (1393).، بيست و دومين كنفرانس مهندسي برق ايران، تهران

24. طراحي تزويج كننده جهتي در باند تراهرتز با استفاده از ساختار موجبري EBG

زهره برامي, علي غفورزاده يزدي, مسعود موحدي (1392).، دومين سمپوزيوم ملي ادوات مخابرات مجلسي، تهران

25. آنتن موج نشتي ايجاد شده روي موجبر مجتمع شده در زيرلايه CRLH با استفاده از شكاف هاي دايره اي

سيدساسان حقيقي, عباسعلي حيدري, مسعود موحدي (1392).، دومين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي (كام) ايران، تهران