دسترسی سریع
غلامعلی مظفری

غلامعلی مظفری

استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۸۰دانشگاه تربیت مدرسآب و هواشناسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه تهرانجغرافیای طبیعی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه تبریزجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1402-دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا
13991400دانشگاه یزدنماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی جغرافیا
13931397دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقلیم‌شناسی کشاورزی
اقلیم‌شناسی پزشکی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
روش تحقیق
آموزش نرم‌افزارهای تخصصی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
اقليم شناسي كاربردي
تغييرات اقليمي
اقليم كشاورزي

اطلاعات تماس

gmozafari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/gmozafari ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه جغرافیا
31233559 31232091
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)