دسترسی سریع
غلامعلی مظفری
استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

1. واكاوي آماري- همديد بارش هاي سنگين جنوب و جنوب غرب ايران

كمال اميدوار, نساء سپندار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1398)، ششمين كنفرانس بين المللي-منطقه اي تغيير اقليم، تهران (شماره: 21976)

2. تحليل رابطه بين ميزان توليد گندم و سطح مبارزه آفت سن گندم با لكه هاي خورشيدي در استان فارس

فائزه كارگرحاجي آبادي, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1398)، اولين كنفرانس تحقيقات بنيادين در علوم كشاورزي و زيست محيطي، تهران (شماره: 21568)

3. بررسي رابطه عملكرد گندم كشت ديم و شاخص نائو( NAO )(مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري)،

كمال اميدوار, مهدي مانيان, غلامعلي مظفري, نظام تني (1397)، نهمين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار، تهران (شماره: 18636)

4. تحليل رابطه توليد و عملكرد گندم ديم با شاخص چند متغيره انسو در استان فارس

مرضيه جمشيدي مطلق, غلامعلي مظفري, كمال اميدوار (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17809)

5. تعيين رابطه دماي هوا و دماي اعماق مختلف خاك در ايستگاه آباده

احمد مزيدي, غلامعلي مظفري, فاطمه جهاني دوقزلو (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17814)

6. بررسي روند دماي اعماق مختلف خاك در ايستگاه آباده

احمد مزيدي, غلامعلي مظفري, فاطمه جهاني دوقزلو (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17815)

7. براورد پيوند ميانPM10 و ديد افقي به تفكيك كدهاي همديدي، با كاربست الگوريتم ژنتيك در يزد

مهدي دهقان طزرجاني, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 17599)

8. براورد پيوند ميانPM10 و عمق نوري هواويزه ها،در جايگاه فراسنج هايي برجسته در پزوهش هاي در پيوند با ذرات شناوري نيواري،با كاربست الگوريتم ژنتيك در يزد

مهدي دهقان طزرجاني, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 17600)

9. واكاوي اثرات شاخص هاي پيوند از دور بر پارامترهاي اقليمي دما و بارش شهر جاسك

وحيد سلامتي هرمزي, احمد مزيدي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري (1396)، چهارمين كنفرانس بين المللي اقيانوس شناسي خليج فارس، تهران (شماره: 18137)

10. تحليل رابطه ميزان توليد و عملكرد گندم ديم و پديده خشكسالي با پديده ENSO در استان فارس

مرضيه جمشيدي مطلق, غلامعلي مظفري, كمال اميدوار (1395)، كنفرانس بين المللي تغيير اقليم، تهران (شماره: 15337)

11. قياس سيمپلكسي بارش در سنتز مشتق ماهانه ي ژئومتريك مختصات تعادلي ايستگاه همديد شيراز

مهدي نارنگي فرد, عبدالعلي كمانه, احمد مزيدي, غلامعلي مظفري (1395)، سومين كنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي، شيراز (شماره: 13545)

12. تحليل ارتباط سيلابهاي حوزه ابريز درياي عمان با شاخصهاي حدي بارش مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان

مهدي محمودآبادي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري (1394)، دومين كنفرانس بين المللي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، تهران (شماره: 11300)

13. تحليل روند سالانه بارش استان كرمان باتاكيد بر مديريت بحران آب

غلامعلي مظفري, حميدرضا باغياني, شهاب شفيعي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 9850)

14. تحليل ارتباط شاخص هاي حدي با سيگنال هاي هواشناسي و تاثير آن برسيلابها استان سيستان و بلوچستان

كمال اميدوار, مهدي محمودآبادي, غلامعلي مظفري (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11418)

15. تحليل فضايي خشكسالي استان يزد در دوره 2030 2011 ميلادي با استفاده از مدل هاي گردش عمومي جو

غلامعلي مظفري, حميدرضا باغياني, شهاب شفيعي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11624)

16. تعيين مناطق هم خشكسالي استان كرمانشاه با استفاده از شاخص استاندارد بارش و تحليل خوشه-فاصله اي

غلامعلي مظفري, شهاب شفيعي (1394)، كنفرانس ملي هواشتاسي ايران، يزد (شماره: 10084)