لینک های ضروری
محسن رفیعیان

محسن رفیعیان

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۶دانشگاه تربیت مدرسشهرسازی
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرسشهرسازی
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه تهرانشهرسازی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ شهرهای ایرانی- اسلامی
درک و بیان محیط شهری
منظرسازی
شناخت و تحلیل فضای شهری
تاریخ شهر در جهان
بافت‌های تاریخی و فرسوده
سمینار مسائل شهری
طرح ۱ شهرسازی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مطالعات شهرسازی اسلامی
روانشناسی محیط
طراحی شهری
برنامه‌ریزی شهری

اطلاعات تماس

mrafian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrafian ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234545 36228833