لینک های ضروری
مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه شیرازروان‌شناسی تربیتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه شیرازروان‌شناسی تربیتی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه شیرازروان‌شناسی بالینی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش علوم تربیتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تفکر و زبان
روش‌های آموزش و یادگیری
آمار پیشرفته
روان‌شناسی اجتماعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شناخت اجتماعی
استدلال انگیزشی
خانواده
هیجان

اطلاعات تماس

mehdirahimi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mehdirahimi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233571 38210310