دسترسی سریع
محمد‌رضا رضائی

محمد‌رضا رضائی

دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تهرانکارتوگرافی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991402دانشگاه یزدعضو کمیته پدافند غیرعامل
13981402دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی جغرافیا
13981401وزارت علوم، تحقیات و فن آوریعضو کارگروه تخصصی برنامه ریزی علوم جغرافیایی
13931395دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه برنامه‌ریزی شهری
روش تحقیق
سیستم اطلاعات جغرافیایی
اقتصاد زمین و مسکن
مدیریت شهری و توسعه فضایی
برنامه‌ریزی فضای سبز شهری
حقوق و قوانین شهری و منطقه‌ای
کارگاه آمایش شهری و منطقه‌ای
مکانیابی زیرساخت ها و مجتمع های گردشگری
برنامه ریزی شهری در ایران
توسعه پایدار گردشگری
مقررات توسعه شهری در ایران
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری
مدیریت مخاطرات شهری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برنامه ريزي گردشگري
برنامه ريزي شهري
بافت هاي فرسوده
مكانيابي

اطلاعات تماس

mrezaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrezaei/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، اتاق 109
31232091 - 31233560 31232091
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)