لینک های ضروری
محمد‌رضا رضائی

محمد‌رضا رضائی

دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تهرانکارتوگرافی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی جغرافیا
13931395دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه برنامه‌ریزی شهری
روش تحقیق
سیستم اطلاعات جغرافیایی
اقتصاد زمین و مسکن
مدیریت شهری و توسعه فضایی
برنامه‌ریزی فضای سبز شهری
حقوق و قوانین شهری و منطقه‌ای
کارگاه آمایش شهری و منطقه‌ای
مکانیابی زیرساخت ها و مجتمع های گردشگری
برنامه ریزی شهری در ایران
توسعه پایدار گردشگری
مقررات توسعه شهری در ایران
کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری
مدیریت مخاطرات شهری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدیریت بحران
تاب‌آوری
برنامه‌ریزی شهری
آمایش شهری

اطلاعات تماس

mrezaei [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrezaei/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، اتاق 109
31232091 38210310