لینک های ضروری
محمد‌رضا رضائی

محمد‌رضا رضائی

دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه تهرانکارتوگرافی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931395دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تحقیق
کارگاه برنامه‌ریزی شهری
سیستم اطلاعات جغرافیایی
اقتصاد زمین و مسکن
مدیریت شهری و توسعه فضایی
برنامه‌ریزی فضای سبز شهری
حقوق و قوانین شهری و منطقه‌ای
کارگاه آمایش شهری و منطقه‌ای

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدیریت بحران
تاب‌آوری
برنامه‌ریزی شهری
آمایش شهری

اطلاعات تماس

mrezaei [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mrezaei
https://pws.yazd.ac.ir/mrezaei/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، اتاق 109
03531232091 38210310