دسترسی سریع
محمد‌رضا رضائی
دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. ارزيابي جايگاه بافت تاريخي شهر يزد در روند تخريب خلاق از منظر نگرش ساكنان

محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي, عليرضا عسگري سوادجاني (1399)، نهمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري، مشهد (شماره: 24122)

2. بررسي سير تحول برنامه ريزي فضايي و همكاري مردمي در افزايش راندمان كاريزها و آب هاي زير زميني

محمد رضا رضائي, سميه احمدي نژاد (1397)، كنفرانس ملي قنات،ميراث ماندگار و آب، اردكان (شماره: 21846)

3. ارزيابي وضعيت زيرساختهاي گردشگري شهرستان جيرفت با رويكرد توسعه آتي گردشگري

محمد رضا رضائي, محبوبه نوري, مصيب خالصي (1397)، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان (شماره: 19333)

4. ارزيابي تاثير پايگاه اجتماعي- اقتصادي خانوار در كيفيت كالبدي مساكن نواحي نه گانه شهر يزد

محمد رضا رضائي, فرزانه خوانين زاده (1397)، اولين همايش ملي رقابت پذيري و آينده تحولات شهري، تهران (شماره: 19770)

5. تحليل و بررسي كارايي تصوير امنيت شهري در گسترش توريسم شهري (مطالعه موردي شهر اصفهان)

محمد رضا رضائي, سميه احمدي نژاد, سيد محمد حسيني پور هدش (1397)، اولين همايش ملي رقابت پذيري و آينده تحولات شهري، تهران (شماره: 19771)

6. ارزيابي كيفيت زندگي و مشاركت شهروندان در محلات شهر ني ريز

محمد رضا رضائي, زهرا آسياباني (1397)، اولين همايش ملي رقابت پذيري و آينده تحولات شهري، تهران (شماره: 19772)

7. ارزيابي و واكاوي ابعاد و مولفه هاي تاب آوري كلان شهر اصفهان

محمد رضا رضائي, سميه احمدي نژاد, سيد محمد حسيني پور هدش (1397)، اولين همايش ملي رقابت پذيري و آينده تحولات شهري، تهران (شماره: 19773)

8. بررسي نقش پراكنده روي شهري بر امنيت شهري مطالعه موردي: منطقه 5 شهرداري شهر اصفهان

محمد رضا رضائي, سميه احمدي نژاد, سيد محمد حسيني پور هدش (1397)، چهارمين كنگره بين المللي توسعه پايدار، 2 مركزي (شماره: 19336)

9. تحليل مقايسه اي عملكرد متفاوت شهروندان در پاسخ به بحران زلزله با تأكيد بر جايگاه آمادگي در چرخه مديريت بحران نمونه موردي شهر كرمان

محمد رضا رضائي, محبوبه نوري (1396)، دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران و مديريت ساخت، تهران (شماره: 19185)

10. شهر هوشمند و تحقق توسعه پايدار شهري

مجيد اعراب شيباني, محمد رضا رضائي, سعيده موئدفر (1396)، پنجمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران ، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 17248)

11. سنجش و مقايسه تطبيقي شاخصهاي آمادگي قبل از زلزله بين خانوارهاي مناطق 1 و 4 شهر كرمان

محمد رضا رضائي, محبوبه نوري (1396)، كنفرانس عمران ، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام، تبريز (شماره: 19187)

12. توانمندسازي مديريت بحران شهري رويكردي جهت كاهش آسيب پذيري فيزيكي كالبدي شهر كرمان در برابر زلزله

محمد رضا رضائي, محبوبه نوري (1396)، هفتمين كنفرانس ملي زلزله و سازه، كرمان (شماره: 19334)

13. سنجش عوامل تثير گذار بر ميزان رضايتمندي مراجعه كنندگان از كيفيت پاركهاي شهر حميديايزد

محمد رضا رضائي, عصمت غفوري (1395)، اولين همايش ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري، قائنات (شماره: 16317)

14. بررسي عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهر تربت جام

محمد رضا رضائي, فرزانه مرادي (1395)، اولين همايش ملي جغرافيا، محيط زيست، امنيت و گردشگري، قائنات (شماره: 16318)

15. ارزيابي و مديريت محيط زيست شهري با استفاده از مفهوم تاب آوري خدمات اكوسيستم شهري (مطالعه موردي شهر يزد)

الهام يوسف زاده, احد ستوده, پرستو پريور, محمد رضا رضائي, حميد سودائي زاده (1394)، سيزدهمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران، تهران (شماره: 14639)