دسترسی سریع
محمد‌رضا رضائی
دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. حل مساله درخت پوشاي كمينه در طراحي شبكه رسانه اي اجتماعي ايزوله مديريت بحران زلزله (مطالعه موردي: شهر گرگان)

محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, محسن عادلي (1399)، مطالعات ساختار و كاركرد شهري، 4(23)، 29-55 (شماره: 22704)

2. شناسايي پيشران هاي كليدي موثر در گردشگري پايدار و تدوين مطلوب-ترين سناريو (مورد پژوهي: شهر تاريخي ميبد)

محمدحسين سرائي, يحيي عليزاده شوركي, محمد رضا رضائي (1399)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 8(1)، 113-131 (شماره: 23320)

3. پيش بيني تغييرات كاربري اراضي و تعيين الگوي رشد شهري با استفاده از مدل زنجيره اي ماركوف و تصاوير ماهواره اي چندزمانه (مورد پژوهي: شهر اراك)

فاطمه اسمعيل پور, محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, نجما اسمعيل پور (1398)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 7(1)، 113-147 (شماره: 20892)

4. ارزيابي مكاني دسترسي به فضاهاي باز شهري در مقطع زماني پس از زلزله با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي هاب و ژنتيك (مطالعه موردي: شهر گرگان)

محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, محسن عادلي (1398)، پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري، 7(2)، 311-331 (شماره: 20952)

5. گذري بر جريان هاي اخير مهاجرت در استان يزد

عباس عسكري ندوشن, فريده شمس قهفرخي, ليلا زندي ناوگران, محمد رضا رضائي (1398)، فرهنگ يزد، 1(1)، 83-104 (شماره: 21673)

6. تحليل فضايي عوامل موثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردي: شهر يزد

پريوش اوركي, محمد رضا رضائي, محمد مباركي, اكبريان رونيزي سعيدرضا (1398)، شهر پايدار، 2(3)، 19-39 (شماره: 22101)

7. ارزيابي مولفه هاي مبنايي آمادگي ذهني-نگرشي خانوارهاي شهر كرمان در برابر سوانح طبيعي (زلزله)

محمد رضا رضائي, محبوبه نوري, احسان لشگري تفرشي (1397)، پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهشهاي جغرافيايي سابق) موسسه جغرافياي دانشگاه، 50(4)، 853-871 (شماره: 18240)

8. تحليل پراكنش فضايي هتل ها نسبت به جاذبه هاي گردشگري درماني در شيراز

محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, ميثم صفرپور (1397)، برنامه ريزي و توسعه گردشگري، 7(27)، 8-25 (شماره: 20405)

9. نقش سرمايه اجتماعي در آمادگي افراد قبل از وقوع زلزله مطالعه موردي شهروندان شهر كرمان

محمد رضا رضائي, محبوبه نوري (1397)، پژوهش و برنامه ريزي شهري، 32(9)، 83-98 (شماره: 17774)

10. تحليل و تبيين تاب آوري اجتماعي براي مقابله با سوانح طبيعي

امير بسطامي نيا, محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي (1397)، دانش پيشگيري و مديريت بحران، 8(3)، 209-224 (شماره: 18036)

11. تحليل ميزان آمادگي عملياتي خانوارهاي شهري در برابر زلزله مطالعه ي موردي: شهر كرمان

محمد رضا رضائي, محبوبه نوري (1397)، مديريت بحران، 20(13)، 43-56 (شماره: 18241)

12. ارزيابي ميزان رضايت مندي پروژه هاي بازآفريني بافت تاريخي شهرها با رويكرد اجتماعات محلي؛ مطالعه موردي: مجموعه همسايگي كوير در شهر يزد

محمد رضا رضائي, شهاب الدين حج فروش (1397)، تحقيقات جغرافيايي، 33(2)، 40-55 (شماره: 19179)

13. ارزيابي ميزان اثرپذيري مشاركت شهروندان از كيفيت زندگي در امور شهري (مورد پژوهي: شهر نيريز)

محمد رضا رضائي, زهرا آسياباني (1397)، جغرافيا، 16(58)، 141-156 (شماره: 19769)

14. Assessing the capabilities of resilience against earthquake in the city of yasuj iran

Amir Bastaminia, Masoud Safaeepour, Yousef Tazesh, , Mohammad Hossein Saraei, Maryam Dastoorpoor (2018), Environmental hazards-human and policy dimensions, 17(4), 310-330 (No: 17715)

15. Identification and evaluation of the components and factors affecting social and economic resilience in city of rudbar iran

Amir Bastaminia, , Maryam Dastoorpoor (2017), International journal of disaster risk reduction, (22), 269-280 (No: 14955)

16. Evaluating the components of social and economic resilience after two large earthquake disasters rudbar 1990 and bam 2003

Amir Bastaminia, , Mohammad Hossein Saraei (2017), Jamba: journal of disaster risk studies, 9(1), 1-12 (No: 14958)

17. تبيين نظري كاركردهاي قدرت سياسي در فضاي شهري

احسان لشگري تفرشي, محمد رضا رضائي, گلشن كاويان پور (1396)، تحقيقات جغرافيايي، 32(2)، 52-66 (شماره: 15484)

18. ارزيابي رابطه مديريت محلات با حكمروايي شهري در كلانشهر تهران مطالعه موردي مناطق ، 12 1و 16شهر تهران

محمد رضا رضائي, سهراب موذن (1396)، جغرافيا و برنامه ريزي، 21(60)، 119-142 (شماره: 16299)

19. ارزيابي سطح آمادگي فيزيكي كالبدي خانوارهاي شهر كرمان در برابر زلزله

محمد رضا رضائي, محبوبه نوري (1396)، برنامه ريزي و آمايش فضا، 21(3)، 283-305 (شماره: 16303)

20. The association between general health and religiosity among citizens in yazd iran (2016)

Maryam Alagheband, Seied Saeed Mazloomy Mahmoodabad, (2017), International journal of advanced biotechnology and research, 8(3), 2275-2284 (No: 16316)

21. تحليل معيارهاي آسيبپذيري شهري در برابر بحرانهاي احتمالي مورد پژوهي شهر بيجار

محمد رضا رضائي, مهدي عليان, اميررضا خاوريان گرمسير (1395)، مجله مطالعات برنامه ريزي سكونتگاههاي انساني(چشم انداز جغرافيايي سابق)، 11(37)، 73-88 (شماره: 16314)

22. تبيين و تحليل مفهوم تاب آوري و شاخص ها و چارچوب هاي آن در سوانح طبيعي

محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي, امير بسطامي نيا (1395)، دانش پيشگيري و مديريت بحران، 6(1)، 32-46 (شماره: 12506)

23. Evaluation of dimensions approaches and concepts ofresilience in urban societies with an emphasis on natural disasters

, Amir Bastaminia, Mohammad Hossein Saraei (2016), Journal of fundamental and applied sciences, 8(2s), 1630-1649 (No: 12511)

24. توسعه صنعت در استان يزد با استفاده از چارچوب استراتژيك SOAR و ماتريس ANSOFF

محمد رضا رضائي, اميررضا خاوريان گرمسير, مجتبي غفورزاده دره (1395)، برنامه ريزي منطقه اي، 6(21)، 45-56 (شماره: 13515)

25. تصميم سازي در برنامه ريزي منظر شهري با استفاده از مدل تحليل شبكه اي (نمون موردي شهر تفت)

اميررضا خاوريان گرمسير , محمد رضا رضائي, مهدي عليان, محمد مولايي قليچي (1395)، جغرافيا و توسعه فضاي شهري، 3(1)، 17-31 (شماره: 13530)

26. تبيين و تحليل مفهوم تاب آوري و شاخص ها و چارچوب هاي آن در سوانح طبيعي

محمد رضا رضائي, محمدحسين سرائي, امير بسطامي نيا (1395)، دانش پيشگيري و مديريت بحران، 1(6)، 32-46 (شماره: 13850)

27. Evaluation of the relationship between social capital and quality of life of female heads of households in yasouj

Amir Bastaminia, Korosh Omidipour, , Mohammad Alizadeh dizicheh (2016), International journal of humanities and social science invention, 5(8), 34-40 (No: 14114)

28. Resilience and quality of life among students of yasouj state university

Amir Bastaminia, , Rezaei Mohammad Reza, Yosef Tazesh (2016), International journal of research in humanities and social studies, 18(3), 6-11 (No: 14115)

29. سنجش و ارزيابي ميزان تاب آوري كالبدي اجتماع هاي شهري در برابر زلزله )مطالع موردي محله هاي شهر تهران(

محمد رضا رضائي, مجتبي رفيعيان, سيد مصطفي حسيني (1394)، پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهشهاي جغرافيايي سابق) موسسه جغرافياي دانشگاه، 47(4)، 609-623 (شماره: 10441)

30. ارائه مدلي تلفيقي جهت اولويتبندي زيرساختهاي توسعه گردشگري مطالعه موردي شهرستانهاي استان چهارمحال و بختياري

ليلا كشتكار, محمد رضا رضائي, صادق مختاري (1394)، مطالعات جغرافياي مناطق خشك، 6(22)، 1-17 (شماره: 13517)

31.

, amir reza khaavaria-garmsir, ramin cheraghi (2016), , 3(4), 467-486 (No: 13521)

32. سنجش و ارزيابي ميزان تاب آوري كالبدي اجتماع هاي شهري در برابر زلزله

محمد رضا رضائي, مجتبي رفيعيان, سيدمصطفي حسيني (1394)، پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهشهاي جغرافيايي سابق) موسسه جغرافياي دانشگاه، 47(4)، 609-623 (شماره: 13524)

33. Evaluation of urban resilience to earthquake a case study dehdasht city

Amir Bastaminia, , yosef tazesh, maryam Dastoorpoor (2016), International journal of ecology and development, 31(4), 46-56 (No: 13527)

34. تعيين استراتژي بهينه براي توسعه گردشگري دريايي با استفاده از رهيافت تلفيقي SWOT-ANP

يعقوب كمايي زاده, محمد رضا رضائي (1394)، فضاي جغرافيايي، 51(15)، 19-43 (شماره: 10618)

35. ارزيابي بافتهاي فرسوده شهري با رويكرد برنامه ريزي توسعه راهبردي مطالعه موري محله سلمان فارسي شهر يزد

ياسر حيدري, محمد رضا رضائي, فريده عبدلي, علي بيگر (1394)، مطالعات شهري، (10)، 55-77 (شماره: 14613)

36. ارزيابي تاثير ظرفيتهاي خدماتي فضايي مراكز درماني بر ميزان گردشگران درماني مطالع موردي شهر يزد

محمد رضا رضائي, زهرا طاهرزاده (1394)، گردشگري شهري، 2(3)، 291-303 (شماره: 16302)

37. برنامه ريزي راهبردي توسعه شهرك صنعتي شهر يزد با استفاده از چارچوب استراتژيك SOAR

محمد رضا رضائي, اميررضا خاوريان گرمسير (1393)، مطالعات جغرافياي مناطق خشك، 5(18)، 77-94 (شماره: 10616)

38. تحليل فضايي ميزان رابطه بين كيفيت محيط شهري و سرمايه اجتماعي

محمد رضا رضائي (1393)، پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهشهاي جغرافيايي سابق) موسسه جغرافياي دانشگاه، (3)، - (شماره: 4150)