دسترسی سریع
محمد‌رضا رضائی
دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. شناسايي فاكتورهاي فقر مسكن و ارائه الگوي شناسايي گروه هاي هدف به تفكيك شهرهاي كشور (1399/10/03)

2. مطالعه تطبيقي مدل هاي زمين شهري در كشورهاي مختلف و نقش دولت ها در تامين مسكن اقشار كم درآمد (1399/10/03)

3. طرح شناسايي و ساماندهي باغات شهر يزد(طرح پژوهشي) (1399/03/31)