دسترسی سریع
محمد‌رضا رضائی
دانشیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

1. آسيب شناسي فرهنگي و اجتماعي توسعه صنعتي شهرستان ميبد(پيشنهاديه پروژه) (1401/07/06)

2. واكاوي چالشها (اجتماعي، فرهنگي و امنيتي) و فرصتهاي گردشگري در استان يزد با تأكيد بر بافت تاريخي(پيشنهاديه پروژه) (1401/07/06)

3. تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي موضوع ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه( در روستاهاي هدف شهرستان يزد) (1400/10/05)

4. تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي موضوع ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه( در روستاهاي هدف شهرستان تفت) (1400/10/05)

5. شناسايي فاكتورهاي فقر مسكن و ارائه الگوي شناسايي گروه هاي هدف به تفكيك شهرهاي كشور (1399/10/03)

6. مطالعه تطبيقي مدل هاي زمين شهري در كشورهاي مختلف و نقش دولت ها در تامين مسكن اقشار كم درآمد (1399/10/03)

7. طرح شناسايي و ساماندهي باغات شهر يزد(طرح پژوهشي) (1399/03/31)

8. استقرار سيستم مديريت دارايي هاي سرمايه اي شهرداري يزد (1394/04/23)