دسترسی سریع
محمد‌جواد رضایی

محمد‌جواد رضایی

دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۵دانشگاه اسکس انگلستانزبان‌شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۵دانشگاه تربیت مدرسآموزش زبان انگلیسی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه علامه طباطباییمترجمی زبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زبان‌شناسی مقابله‌ای
آزمون سازی زبان
روان‌شناسی زبان
کلیات زبان‌شناسی
آمار در روش تحقیق
خواندن متون مطبوعاتی
مقاله نویسی
تحقیق در آموزش زبان
اصول و روش ترجمه
نامه نگاری انگلیسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زبان و ادبيات انگليسي
آموزش زبان انگليسي

اطلاعات تماس

mrezai [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mjrezai ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۸
3123۴۱۴۳ 3123۴۱۴۳
اتاق مجازی