دسترسی سریع
محمدرضا مزیدی

محمدرضا مزیدی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه تهرانمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمجری طرح اکوپارک
1399-دانشگاه یزدعضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی خطوط انتقال انرژی
اقتصاد مهندسی
مبانی برق
آزمایشگاه سیستم‌های قدرت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ريزشبكه هاي الكتريكي
برنامه ريزي بهره برداري از سيستم هاي قدرت
برنامه ريزي توسعه سيستم هاي قدرت
اقتصاد انرژي

اطلاعات تماس

mrmazidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrmazidi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲01
31233334
اتاق مجازی