لینک های ضروری
محمدرضا مزیدی

محمدرضا مزیدی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه تهرانمهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برق قدرت
کارشناسی۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمجری طرح اکوپارک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی خطوط انتقال انرژی
اقتصاد مهندسی
مبانی برق
آزمایشگاه سیستم‌های قدرت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت
ریزشبکه‌های هوشمند الکتریکی
انرژی‌های تجدیدپذیر

اطلاعات تماس

mrmazidi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mrmazidi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲01
31233334