لینک های ضروری
محمدرضا میرجلیلی

محمدرضا میرجلیلی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۶دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران- سازه
کارشناسی۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی عمران- عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مقاومت مصالح
طراحی سازه‌های بتن مسلح
مهندسی پل
ترمیم و مقاوم‌سازی سازه‌ها
پروژه سازه‌های بتن مسلح
تحلیل سازه‌ها

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی بر اساس عملکرد
تحلیل غیرخطی سازه‌ها
مهندسی زلزله
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها
کنترل سازه‌ها

اطلاعات تماس

mirjalili [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mrmirjalili
http://www.mirjalili.net ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232465 38200135