دسترسی سریع
محمدرضا اولیا

محمدرضا اولیا

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا--دانشگاه تهرانمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زبان شناسي تخصصي
اصطلاح شناسي معماري سنتي
مباحث نظري و عملي معماري
تاريخ معماري