دسترسی سریع
محمد‌صالح احمدی
دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

1. (اختراع ) دستگاه اندازه گيري انرژي سوراخ شدگي ديناميكي ژئوسنتتيك ها به كمك پردازش ويدئو ()