دسترسی سریع
محمد‌صالح احمدی
دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک

1. اختراع : دستگاه اندازه گيري انرژي سوراخ شدگي ديناميكي ژئوسنتتيك ها به كمك پردازش ويدئو (Perforation energy measurement device of geosynthetics by video processing), ()