لینک های ضروری
محمد شریفی

محمد شریفی

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۱دانشگاه تربیت مدرسژئومورفولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه تهرانژئومورفولوژی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه شهید بهشتیجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئومورفولوژی ایران
روش‌ها و تکنیک‌ها در ژئومورفولوژی
تهیه و تفسیر نقشه‌های ژئومورفولوژی
مبانی زمین‌شناسی
مبانی محیط زیست
مدیریت و برنامه‌ریزی محیطی
کارتوگرافی
هیدرولوژی
ارزیابی زیست محیطی منابع آب
GIS

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی شهری
مدیریت و برنامه‌ریزی محیط
سیستم اطلاعات جغرافیایی
محیط زیست

اطلاعات تماس

msharifi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/msharifi
https://pws.yazd.ac.ir/mscharifi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233276 38210310