لینک های ضروری
محمدصادق زمانی
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (احتمال)
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۸۹دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (گرایش نظری)
کارشناسی۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفعلوم ریاضی (گرایش نظری)

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمعاون مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
13951397انجمن ریاضی ایرانعضو کمیته علمی مسابقات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی عمومی ۱ و ۲
جبر خطی
احتمال ۱
روش‌های عددی در ریاضی مالی
داده‌کاوی (پیشرفته)
حسابان تصادفی در مالی
نظریه اندازه و احتمال

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
احتمال
نظریه‌ ماتریس‌های تصادفی
یادگیری آماری

اطلاعات تماس

zamani [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mszamani
https://pws.yazd.ac.ir/zamani ساختمان پردیس علوم، دانشکده‌ علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
۳۱۲۳۳۸۹۶ ۳۸۲۱۰۶۹۵