لینک های ضروری
میترا توکلی اردکانی

میترا توکلی اردکانی

دانشیار، گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع پلیمر
کارشناسی ارشد۱۳۷۵۱۳۷۸دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع پلیمر
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع پلیمر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13901392دانشگاه یزدمدیر امور آموزشی
13811384دانشگاه یزدمدیر انتشارات
1394-دانشگاه یزدنماینده معاون پژوهش و فناوری در اداره کل استاندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: اصول شیمی پلیمر، اصول ساختمانی مواد پلیمری، اصول مهندسی شیمی، موازنه انرژی و مواد، آزمایشگاه شیمی پلیمر
کارشناسی ارشد: شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها، خواص مهندسی پلیمرها، پلاستیک‌های تقویت‌ شده

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
نانوكامپوزيتهاي پليمري
مهندسي بافت
پرتو فراوري پليمرها
پليمرهاي زيست تخريب پذير

اطلاعات تماس

mtavakoli [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mtavakoli ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۱
31232535 38200147