دسترسی سریع
مسعود نبی میبدی

مسعود نبی میبدی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه شهید بهشتیمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971398دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی بین المللی بادگیر
13941396دانشگاه یزدمدیر گروه معماری
13761384دانشگاه یزدکارشناس ارشد حوزه عمرانی
13721374شهرداریکارشناس معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ساختمان
طراحی فنی
طراحی معماری
حقوق معماری

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
معماري
مرمت
عمران

اطلاعات تماس

nabimeybodi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/nabimeybodi ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
31234505 36228832
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )