لینک های ضروری
محمد‌رضا نجاریان

محمد‌رضا نجاریان

استاد، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه شهید باهنر کرمانزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه یزدزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه یزدزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13951396دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13901395دانشگاه یزدرئیس بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نقد ادبی
تحقیق در معانی و بیان و ...
سبک‌شناسی
ادبیات مقاومت ایران
عربی ۱
صرف و نحو عربی ۲
نثر عربی ۳
نظم عربی
نقد ادبی با تاکید بر نهج‌البلاغه
معانی بیان
بدیع
کلیله و دمنه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نقد ادبی
نظم و نثر عربی
بلاغت
سبک‌شناسی
دستور زبان فارسی
ادبیات پایداری
ادبیات تطبیقی
صرف و نحو

اطلاعات تماس

reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/najjarian ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232145 38212788