دسترسی سریع
محمد‌رضا نجاریان
استاد، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

1. درونمايه هاي طنز در اشعار صوفي عشقري و زرويي نصرآباد

محمداسمعيل فياض, محمد رضا نجاريان (1398)، همايش ملي نكوداشت استاد زرويي نصرآباد، شفيلد (شماره: 25753)

2. كاركرد طنز آفريني لغات و تعبيرات عربي در تذكره المقامات

مهديه صانع سخويدي, محمد رضا نجاريان, فاطمه ابراهيمي (1398)، همايش ملي نكوداشت استاد زرويي نصرآباد، شفيلد (شماره: 25754)

3. بررسي نمودهاي گفتمان جنسيتي سنت گرا در رمان آرزوي سوم از مصطفي خرامان

محمد رضا نجاريان, فاطمه قانع عزآبادي (1398)، اولين همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان، فرصتها و چالشهاي ادبيات داستاني كودك و نوجوان، تهران (شماره: 23790)

4. بررسي نقش ادبيات معنوي كودك در جريان هويت يابي كودكان

محمد رضا نجاريان, مجيد پويان, فاطمه قانع عزآبادي (1398)، هفتمين همايش ملي متن پژوهي ادبي نگاهي تازه به ادبيات كودك و نوجوان، تهران (شماره: 22067)

5. صنايع و صور خيال ساخته شده با استفاده از اصطلاحات كتابت و خوشنويسي در غزليات شمس

محمدحسين اكبري, مجيد پويان, محمد رضا نجاريان (1397)، پنجمين همايش ملي پژوهش هاي نوين درحوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران، تهران (شماره: 23765)

6. ويژگي قصه ها و افسانه هاي عاميانه شهرستان سيريك

محمد رضا نجاريان, بتول تركماني كوهستكي (1397)، سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ايران، شيراز (شماره: 21946)

7. بررسي عناصر سبك شناسانه اشعار داوري شيرازي

محمد رضا نجاريان, فاطمه السادات روشن مقدم (1397)، پنجمين همايش متن پژوهي ادبي نگاهي تازه به سبك شناسي، بلاغت، نقد ادبي، تهران (شماره: 22141)

8. بررسي سبك و ساختار ايهام در اشعار قيصر امين پور

حسين رئيسي, محمد رضا نجاريان, مهدي ملك ثابت (1396)، همايش ملي پژوهشهاي شعر معاصر فارسي، ياسوج (شماره: 15999)

9. اختلاف تفسير آيات قرآن مطابق با نحو كوفي و بصري

محمد رضا نجاريان (1393)، اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق، قم (شماره: 11051)