دسترسی سریع
محمد‌رضا نجاریان
استاد، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

1. ويژگي قصه ها و افسانه هاي عاميانه شهرستان سيريك

محمد رضا نجاريان, بتول تركماني كوهستكي (1397)، سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ايران، شيراز (شماره: 21946)

2. بررسي عناصر سبك شناسانه اشعار داوري شيرازي

محمد رضا نجاريان, فاطمه السادات روشن مقدم (1397)، پنجمين همايش متن پژوهي ادبي نگاهي تازه به سبك شناسي، بلاغت، نقد ادبي، تهران (شماره: 22141)

3. بررسي سبك و ساختار ايهام در اشعار قيصر امين پور

حسين رئيسي, محمد رضا نجاريان, مهدي ملك ثابت (1396)، همايش ملي پژوهشهاي شعر معاصر فارسي، ياسوج (شماره: 15999)

4. اختلاف تفسير آيات قرآن مطابق با نحو كوفي و بصري

محمد رضا نجاريان (1393)، اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق، قم (شماره: 11051)