دسترسی سریع
محمد‌رضا نجاریان
استاد، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

1. رويكردهاي مذهبي و بنيادهاي ايدئولوژيك در سام نامه

الهام حسن شاهي, محمد رضا نجاريان, مجيد پويان (1397)، متن شناسي ادب فارسي، 10(54)، 21-40 (شماره: 18794)

2. درونمايه هاي شعر احمد عزيزي

محمد رضا نجاريان, سميه شروني (1396)، ادبيات پايداري، 9(16)، 339-363 (شماره: 10853)

3. حصر و قصر در بلاغت عربي و فارسي

محمد رضا نجاريان (1396)، ادبيات تطبيقي، 9(16)، 209-234 (شماره: 12249)

4. بي بي منجمه، بيجه منجمه و نهاني هروي

محمد رضا نجاريان, ندا حاتم پور (1396)، كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي، (18)، 1-23 (شماره: 16531)

5. معرفي نسخ فارسي حماسه منثور بطال نامه و برخي ويژگي هاي آن

ميلاد جعفرپورگاوبازه, محمدكاظم كهدويي, محمد رضا نجاريان, نفيسه ايراني (1396)، متن شناسي ادب فارسي، 34(2)، 99-120 (شماره: 16959)

6. تحليل حكايت مشت زن گلستان سعدي بر اساس نظريه ريخت شناسي ولاديمير پراپ

منصور نادري پور, محمد رضا نجاريان (1396)، پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي، 28(2)، 141-163 (شماره: 17523)

7. رثاي حسيني در اشعار حسان و مهيار ديلمي

محمد رضا نجاريان, فردين شاهين (1395)، ادبيات پايداري، 8(14)، 285-306 (شماره: 12248)

8. طرح يك فرضيه در تاريخ زندگاني ابوطاهر طرسوسي

ميلاد جعفرپورگاوبازه, محمدكاظم كهدويي, محمد رضا نجاريان (1395)، فرهنگ و ادبيات عامه، 4(8)، 169-194 (شماره: 12326)

9. The idea of perfect man

Mohammad Reza Najjarian (2016), Open journal of philosophy, 06(05), 319-334 (No: 12345)

10. Scientific expressions in abolfaraj rouni s anthology

Mohammad Reza Najjarian (2016), Open journal of modern linguistics, 06(05), 373-389 (No: 12346)

11. بررسي تطبيقي عناصر داستان سمرقند در مقامات حريري و مقامات

محمد رضا نجاريان, زهرا كريم زاده شوشتري نژاد, شيما فرجي فر (1395)، مطالعات ادبيات تطبيقي، 10(38)، 09-30 (شماره: 12465)

12. بازتاب عرفان اسلامي (عملي) در ابواب الجنان ملا واعظ قزويني

محمد رضا نجاريان, ندا حاتم پور (1395)، مجله نسق، (12)، 333-367 (شماره: 14092)

13. تحليل سبك شناسي رباعيات مهستي گنجوي

محمد رضا نجاريان (1395)، علوم ادبي، 6(8)، 245-272 (شماره: 15918)

14. مقايسه طلسم حيرت بيدل با سفرنامه روح از فضولي

رفعت السادات صافي ابرقوئي, محمد رضا نجاريان, محمدكاظم كهدويي (1394)، ادبيات عرفاني، 7(13)، 75-95 (شماره: 12464)

15. ساختار زباني سبك خراساني در قصايد سروش اصفهاني

محمد رضا نجاريان, فاطمه عابديني (1394)، علوم ادبي، 5(6)، 37-78 (شماره: 5402)

16. تجلي آيات قرآني در ديوان حكيم شفائي اصفهاني

محمد رضا نجاريان, معصومه وطن پرست (1394)، پژوهش هاي ادبي - قرآني، 3(1)، 101-137 (شماره: 10780)

17. مقايسه نماد در مجموعه شعر در محاصره محمود درويش و خواب ارغواني موسوي گرمارودي

معصومه شفيعي حصاري, محمد رضا نجاريان (1393)، ادبيات تطبيقي، 6(10)، 347-380 (شماره: 5330)