لینک های ضروری
مهدی نخعی‌نژاد
استادیار، گروه مهندسی صنایع

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13881392دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد13851387دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایع
کارشناسی13801384مهندسی صنایعدانشگاه یزد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13871392دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا (تهران)مشاور
13841386شرکت سامان‌آوران توسعهکارشناس

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
تحقیق در عملیات ۱ و ۲
زبان تخصصی
حقوق و دستمزد
برنامه‌ریزی حمل و نقل
کنترل کیفیت
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
کنترل پروژه
کنترل تولید و موجودی
برنامه‌ریزی تولید
بهره‌وری (ارشد)
مدیریت پروژه (ارشد)
تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (ارشد)
طراحی سیستم‌های صنعتی (ارشد)
تئوری توالی عملیات و زمانبندی (ارشد)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی
تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه
بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلفی چون برنامه‌ریزی تولید، مکانیابی، برنامه‌ریزی پروژه و برنامه‌ریزی حمل و نقل

اطلاعات تماس

m.nakhaeinejad [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/nakhaeinejad
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۲
31233819