دسترسی سریع
مهدی نخعی‌نژاد
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها