لینک های ضروری
مهدی نخعی‌نژاد
استادیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

1. ارائه یک الگوریتم ابتکاری بر پایه کوتاه ترین مسیر جهت زمانبندی واحد نورد در صنعت فولاد

مهدی نخعی نژاد (1395).، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 27(4)، 655-670

2. ارائه یک مدل برنامه ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

مهدی نخعی نژاد, نسیم نهاوندی, محمد اقدسی, سید حسام‌الدین ذگردی (1393).، ، 5(2)، 37-56

3. ارائه ی مدل چندهدفه ی زمان بندی واحد فولادسازی و ریخته گری پیوسته در صنایع فولاد و متدولوژی حل ابتکاری براساس روش شاخه و کران، و تکنیک تخصیص خطی

نسیم نهاوندی, مهدی نخعی نژاد (1393).، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 30-1(2)، 53-66

4. Production scheduling for hot rolling processes with time windows in the steel industry

, Nasim Nahavandi (2014)., International Journal of Agile Systems and Management, 7(2), 179-197

5. An interactive algorithm for multi-objective flow shop scheduling with fuzzy processing time through resolution method and TOPSIS

, Nasim Nahavandi (2013)., INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 66(), 1047-1064