لینک های ضروری
منصور نمازیان

منصور نمازیان

دانشیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه کوئینزلند استرالیاشیمی نظری
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه تربیت مدرسشیمی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه اصفهانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951396دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
13931395دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم
13801382دانشگاه یزدمعاون گروه شیمی
13801382دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی فیزیک ۲ (کارشناسی)
مبانی شیمی کوانتومی (کارشناسی)
طیف‌سنجی مولکولی (کارشناسی)
کوانتوم ۲ (کارشناسی ارشد)
طیف‌سنجی مولکولی (کارشناسی ارشد)
مباحث نوین در شیمی فیزیک (دکتری) ارائه مشترک
طیف‌سنجی مولکولی (دکتری) ارائه مشترک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
محاسبات شیمی کوانتومی
مدل‌سازی مولکولی فرایندهای شیمیایی
محاسبه متغیرهای ترمودینامیکی و سینتیکی فرایندهای شیمیایی
محاسبه پتانسیل ردکس
محاسبه ثابت اسیدی
محاسبه ثابت سرعت

اطلاعات تماس

namazian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/namazian
https://pws.yazd.ac.ir/namazian ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232670 38210644