لینک های ضروری
زهرا نصر‌اللهی

زهرا نصر‌اللهی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۸دانشگاه تربیت مدرساقتصاد گرایش پولی مالی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه تربیت مدرساقتصاد نظری
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه شیرازاقتصاد نظری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1388-دانشگاه یزدمدیر مسئول مجله سیاست‌گذاری اقتصادی
13881392دانشگاه یزدمدیر گروه اقتصاد
1397-دانشگاه تبریزعضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد کلان (دکتری)
اقتصاد کلان (کارشناسی ارشد)
اقتصاد توسعه
اقتصاد ایران

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست
اقتصاد توسعه
پولی مالی
اقتصاد ایران

اطلاعات تماس

nasr [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/nasar
https://pws.yazd.ac.ir/nasr ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233255 38210311