دسترسی سریع
زهرا نصر‌اللهی

زهرا نصر‌اللهی

استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۲۱۳۷۸دانشگاه تربیت مدرساقتصاد
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۲دانشگاه تربیت مدرساقتصاد نظری
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه شیرازاقتصاد نظری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
1401-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۳) علوم انسانی دور نهم هیأت ممیزه
13881392دانشگاه یزدمدیر گروه اقتصاد
1397-دانشگاه تبریزعضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد
1388-دانشگاه یزدمدیر مسئول مجله سیاست‌گذاری اقتصادی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد کلان (دکتری)
اقتصاد کلان (کارشناسی ارشد)
اقتصاد توسعه
اقتصاد ایران

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
توسعه پايدار
اقتصاد رفتاري
مباحث پولي و مالي
اقتصاد ايران

اطلاعات تماس

nasr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/nasr ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233255 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)