لینک های ضروری
گلپر نصر‌ی

گلپر نصر‌ی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۹دانشگاه اصفهانزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه اصفهانزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
خاقانی
دستور زبان فارسی
تاریخ زبان فارسی
تاریخ بیهقی، رودکی و منوچهری
سیاست‌نامه و قابوس‌نامه مسعود سعد فرخی و کسایی و ...

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تصحیح و بررسی متون طبی و دارویی کهن
تصحیح و بررسی دانشنامه‌ها و عجایب‌نامه‌ها
کتاب‌های مربوط به احجار کریمه
کتب جانورشناسی

اطلاعات تماس

g.nasri [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/nasri
https://pws.yazd.ac.ir/g.nasri/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی، اتاق ۲۰۶
31232071 38212788