دسترسی سریع
حمید‌رضا نواب‌پور

حمید‌رضا نواب‌پور

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه یزدریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض
کارشناسی۱۳۵۶۱۳۶۴دانشگاه یزد (دانشگاه تربیت معلم یزد)ریاضی دبیری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های عددی در جبر خطی
حل عددی معادلات انتگرال
نظریه مقدماتی اعداد
هندسه دیفرانسیل
هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حل عددي معادلات انتگرال
حل عددي معادلات ديفرانسيل
جبر خطي عددي

اطلاعات تماس

hnavabpour [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hnavabpour ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۳
31232708 38210695