لینک های ضروری
حمید‌رضا نواب‌پور
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه یزدریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض
کارشناسی۱۳۵۶۱۳۶۴دانشگاه یزد (دانشگاه تربیت معلم یزد)ریاضی دبیری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی
هندسه دیفرانسیل
نظریه مقدماتی اعداد
حل عددی معادلات انتگرال
روش‌های عددی در جبر خطی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هندسه
نظریه اعداد
معادلات انتگرال
آنالیز عددی

اطلاعات تماس

hnavabpour [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/navabpour
https://pws.yazd.ac.ir/hnavabpour ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۳
۳۱۲۳۲۷۰۸ ۳۸۲۱۰۶۴۴