لینک های ضروری
ندا حاجی‌صادقی

ندا حاجی‌صادقی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921397دانشگاه مینهو پرتغالمرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی
کارشناسی ارشد13851388شهید بهشتی تهرانمعماری - معماری
کارشناسی13791383دانشگاه یزدمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هندسه کاربردی
سازه‌های سنتی
کاربرد کامپیوتر در معماری
طراحی معماری 2
طراحی معماری ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی خانه‌های مسکونی در بافت‌های تاریخی
مرمت و باززنده‌سازی بافت‌های تاریخی
مطالعات آزمایشگاهی در حوزه‌ی معماری خاک
ساخت و ساز جدید با معماری خاک
مرمت و حفاظت بناهای خشتی تاریخی

اطلاعات تماس

neda.sadeghi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/neda.sadeghi/fa ساختمان دانشکده هنر و معماری
36228832 36224229