دسترسی سریع
ندا حاجی‌صادقی

ندا حاجی‌صادقی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921397دانشگاه مینهو پرتغالمرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی
کارشناسی ارشد13851388شهید بهشتی تهرانمعماری - معماری
کارشناسی13791383دانشگاه یزدمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدعضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هندسه کاربردی
سازه‌های سنتی
کاربرد کامپیوتر در معماری
طراحی معماری 2
طراحی معماری ۳

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مرمت و حفاظت بناهاي تاريخي به ويژه بناهاي خشتي تاريخي
ساخت و ساز جديد با معماري گلين
مطالعات در حوزه‌ي معماري و سازه هاي گلين
طراحي بناها در بافتهاي تاريخي

اطلاعات تماس

neda.sadeghi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/neda.sadeghi/fa ساختمان دانشکده هنر و معماری
36228832 36224229
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 5)