دسترسی سریع
فرهاد نژادکورکی

فرهاد نژادکورکی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه ایست انگلیا انگلستانمحیط زیست
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه تهرانمحیط زیست
کارشناسی۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه گرگانمحیط زیست

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدمشاور رئیس دانشگاه در امور همکاری‌های علمی و بین‌المللی
1385-دانشگاه یزدمدیر-آزمایشگاه آلودگی محیط زیست
13931397دانشگاه یزدرییس گروه همکاری‌های علمی بین‌المللی و مدیر اجرایی همایش‌ها
13851389دانشگاه یزدمدیر داخلی-مرکز بین‌المللی هم‌زیستی با کویر
13851389دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
1398-مجله خشک بوممدیر مسئول

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آلودگی صنعتی (کارشناسی ارشد)
مدل سازی آلودگی محیط زیست
آلودگی محیط زیست تکمیلی (کارشناسی ارشد)
پایش و کنترل آلودگی هوا (کارشناسی ارشد)
سامانه اطلاعات جغرافیایی (کارشناسی ارشد)
بازیافت پسماند (کارشناسی ارشد)
مکان یابی و طراحی محل دفن پسماند (کارشناسی ارشد)
شناخت و کنترل آلودگی محیط زیست (کارشناسی ارشد)
سامانه اطلاعات جغرافیایی (کارشناسی)
آلودگی هوا (کارشناسی)
انسان و محیط زیست (کارشناسی)
مدیریت پسماند (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
آلودگي هوا
مديريت پسماندها
ارزيابي چرخه حيات
سامانه اطلاعات جغرافيايي

اطلاعات تماس

f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/nejadkoorki ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۰۶
98-35-31232798 98-35-38210312
اتاق مجازی