دسترسی سریع
سید محمدعلی نکویی
مربی، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات