لینک های ضروری
مجید نیک‌زر

مجید نیک‌زر

مربی، گروه مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد-۱۳۷۸دانشگاه شیرازهوش ماشین و رباتیک
کارشناسی-۱۳۷۱دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی نرم‌افزار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
معماری کامپیوتر
مدار منطقی
زبان ماشین و برنامه‌نویسی سیستم
ذخیره و بازیابی اطلاعات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش گفتار
پردازش تصویر

اطلاعات تماس

mnikzar [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/nikzar
https://pws.yazd.ac.ir/nikzar ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232361 38200144