لینک های ضروری
محمد‌رضا نوربالا

محمد‌رضا نوربالا

دانشیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۲دانشگاه اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه تهرانشیمی
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۴دانشگاه اصفهانشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس پردیس علوم
13961397دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی پردیس علوم
13941396دانشگاه یزدرئیس دانشکده شیمی
13861394دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم
13851386دانشگاه یزدرئیس مجتمع علوم
13831385دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
شیمی فیزیک ۱، ۲
آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱، ۲
مبانی شیمی کوانتومی
شیمی کوانتومی ۲، ۳
سینتیک شیمیایی پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شیمی کوانتومی محاسباتی
محاسبه سطح انرژی پتانسیل بین مولکولی

اطلاعات تماس

noorbala [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/noorbala ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232828 و 31232665 38210644