دسترسی سریع
کمال امیدوار

کمال امیدوار

استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13741380تربیت مدرساقلیم شناسی
کارشناسی ارشد13711374تربیت مدرسجغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه اصفهانجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم اجتماعی کرسی‌های ترویجی و تخصصی و نماینده شورای علمی در کمیته دستگاهی
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های پیام نور استان
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
13971401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب
13971399دانشگاه یزدعضو هیات ممیزه
13901399دانشگاه یزدمدیر مسئول مجله کاوش‌‌های جغرافیایی مناطق بیابانی
13951398دانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی دانشگاه
13841388دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مخاطرات آب و هوایی پیشرفته(دکتری)
آب و هوای لایه مرزی (ارشد)
رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس (دکتری)
محیط طبیعی شهر (کارشناسی ارشد)
مسائل آب (کارشناسی )
روش های آب و هواشناسی سینوپتیک (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی شهری و حمل و نقل(کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی توریسم (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی دینامیک (کارشناسی)
نقشه‌ها و نمودارهای اقلیمی (کارشناسی)
مخاطرات محیطی
آلودگی هوا و شیمی جو

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مخاطرات اقليمي
تغيير اقليم
اقليم شناسي سينوپتيك و ديناميك
اقليم شناسي كشاورزي

اطلاعات تماس

komidvar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/komidvar ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، اتاق103
31233557 035-38209809
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)