لینک های ضروری
کمال امیدوار

کمال امیدوار

استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۸۰دانشگاه تربیت مدرساقلیم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرسجغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه اصفهانجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی دانشگاه
1390-دانشگاه یزدمدیر مسئول مجله کاوش‌‌های جغرافیایی مناطق بیابانی
13841388دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارزیابی اثرات مخاطرات آب و هوایی (دکتری)
آب و هواشناسی لایه مرزی (دکتری)
ارتباط متقابل جو و اقیانوس (دکتری)
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی ارشد)
مدیریت منابع آب ایران (کارشناسی ارشد)
جغرافیای خاک ایران (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی شهری (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی توریسم (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی دینامیک (کارشناسی)
نقشه‌ها و نمودارهای اقلیمی (کارشناسی)
مخاطرات طبیعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اقلیم‌شناسی
مخاطرات اقلیمی
توفان‌های گرد و غبار
تغییرات اقلیمی

اطلاعات تماس

komidvar [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/omidvar
https://pws.yazd.ac.ir/komidvar ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233557 38210310