دسترسی سریع
کمال امیدوار

کمال امیدوار

استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13741380تربیت مدرساقلیم شناسی
کارشناسی ارشد13711374تربیت مدرسجغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه اصفهانجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1389-دانشگاه یزدپژوهشگر برتر استان یزد
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم اجتماعی کرسی‌های ترویجی و تخصصی و نماینده شورای علمی در کمیته دستگاهی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم و نهم هیئت ممیزه
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های پیام نور استان
14011403دانشگاه یزدعضو هیات ممیزه دانشگاه یزد
14011403Yazd University- عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی دور نهم هیات ممیزه
13921403دانشگاه یزد- عضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه های پیام نور استان یزد
13901403دانشگاه یزدمدیر مسئول مجله کاوش‌‌های جغرافیایی مناطق بیابانی
14021402دانشگاه یزد- پژوهشگر برتر حوزه علوم انسانی و اجتماعی
13971401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب
13971399دانشگاه یزدعضو هیات ممیزه
13971399دانشگاه یزد- عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه یزد
13951398دانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی دانشگاه
13961396دانشگاه یزد- استاد نمونه آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد
13931395دانشگاه یزد- عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی دور پنجم هیات ممیزه دانشگاه یزد
13941394دانشگاه یزد- دبیر اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران
13941394دانشگاه یزدپژوهشگر برتر استان یزد
13901390دانشگاه یزد- پژوهشگر برتر دانشگاه یزد
13881388دانشگاه یزد- استاد نمونه آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
13881388دانشگاه یزداستاد نمونه دانشگاه یزد
13841388دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحلیل سینوپتیکی مخاطرات محیطی(دکتری)
آب و هواشناسی لایه مرزی (ارشد)
رابطه آب و هوایی اتمسفر و اقیانوس (دکتری)
محیط طبیعی شهر (کارشناسی ارشد)
مسائل آب (کارشناسی )
روش های آب و هواشناسی سینوپتیک (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی شهری و حمل و نقل(کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی توریسم (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی دینامیک (کارشناسی)
تهیه و تفسیر نقشه‌ها و نمودارهای اقلیمی (کارشناسی)
مخاطرات محیطی
آلودگی هوا و شیمی جو
مخاطرات اقلیمی(کارشناسی ارشد)
مخاطرات زیست محیطی شهری ( کارشناسی ارشد)
جغرافیای خاک ها

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مخاطرات اقليمي
تغيير اقليم
اقليم شناسي سينوپتيك و ديناميك
اقليم شناسي كشاورزي

اطلاعات تماس

komidvar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/komidvar ساختمان عدل، گروه جغرافیا، اتاق103
31233557 035-38209809
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)