دسترسی سریع
کمال امیدوار

کمال امیدوار

استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13741380تربیت مدرساقلیم شناسی
کارشناسی ارشد13711374تربیت مدرسجغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۵۹دانشگاه اصفهانجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
1397-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضور گروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
1397-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر آب
13971399دانشگاه یزدعضو هیات ممیزه
13901399دانشگاه یزدمدیر مسئول مجله کاوش‌‌های جغرافیایی مناطق بیابانی
13951398دانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی دانشگاه
13841388دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مخاطرات آب و هوایی پیشرفته(دکتری)
آب و هوای لایه مرزی (ارشد)
رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس (دکتری)
محیط طبیعی شهر (کارشناسی ارشد)
مسائل آب (کارشناسی )
روش های آب و هواشناسی سینوپتیک (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی شهری و حمل و نقل(کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی توریسم (کارشناسی ارشد)
آب و هوا‌شناسی دینامیک (کارشناسی)
نقشه‌ها و نمودارهای اقلیمی (کارشناسی)
مخاطرات محیطی
آلودگی هوا و شیمی جو

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مخاطرات اقليمي
تغيير اقليم
اقليم شناسي سينوپتيك و ديناميك
اقليم شناسي كشاورزي

اطلاعات تماس

komidvar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/komidvar ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، اتاق103
31233557 035-38209809
اتاق مجازی