دسترسی سریع
کمال امیدوار
استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

1. تحليل فراواني وقوع سرماهاي فرين و پيش بيني آن با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: استان يزد)

كمال اميدوار, ليلا پرشكي, الهام كدخدا (1399)، اولين همايش ملي آب، فرهنگ و پژوهش هاي علوم انساني، بيرجند (شماره: 23327)

2. واكاوي اثرات شاخص هاي پيوند از دور بر پارامترهاي اقليمي دما و بارش شهرستان يزد

محمدجواد دهستاني, كمال اميدوار (1398)، ششمين كنفرانس بين المللي-منطقه اي تغيير اقليم، تهران (شماره: 21265)

3. واكاوي آماري- همديد بارش هاي سنگين جنوب و جنوب غرب ايران

كمال اميدوار, نساء سپندار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1398)، ششمين كنفرانس بين المللي-منطقه اي تغيير اقليم، تهران (شماره: 21976)

4. معرفي جاذبه هاي طبيعي گردشگري در دشت يزد-اردكان با تاكيد بر قنات هاي آن

كمال اميدوار (1397)، كنفرانس ملي قنات،ميراث ماندگار و آب، اردكان (شماره: 20122)

5. پايش خشكسالي با رويكرد واداشت تغييرات اقليمي و تاثير آن بر منابع آب دشت مشهد

كمال اميدوار, الهام كدخدا (1397)، كنفرانس ملي قنات،ميراث ماندگار و آب، اردكان (شماره: 20123)

6. تاثير خشكسالي بر ميزان آبدهي قنات هاي دشت يزد- اردكان

كمال اميدوار, شكوفه اميدي قلعه محمدي, محبوبه اميدي قلعه محمدي, نجمه حسني سعدي (1397)، كنفرانس ملي قنات،ميراث ماندگار و آب، اردكان (شماره: 20124)

7. اقليم شناسي ابر در استان لرستان به منظور ارزيابي امكان اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها

كمال اميدوار, حسين كوشكي (1397)، نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري-منطقه اي، كرمان (شماره: 18805)

8. بررسي رابطه عملكرد گندم كشت ديم و شاخص نائو( NAO )(مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري)،

كمال اميدوار, مهدي مانيان, غلامعلي مظفري, نظام تني (1397)، نهمين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار، تهران (شماره: 18636)

9. تحليل سينوپتيك - ديناميك بارش سنگين و سيلابي آخر فروردين ماه 1382 در استان يزد جهت مديريت منابع آبي(تقويت آبخوان ها)

كمال اميدوار (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 18546)

10. تحليل الگوهاي ريزش بارش هاي سنگين در شهر كرد در سال 1385

كمال اميدوار, مريم رضائي سرپيري (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 18547)

11. ارزيابي و پيش بيني تغييرات مكاني كيفيت و كميت آبهاي زيرزميني با استفاده از شاخص GIS و GQI دشت تفت نصرآباد واقع در شهرستان تفت استان يزد

محمد حسن زاده, كمال اميدوار, رضوان زارع (1397)، هفتمين كنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران، يزد (شماره: 18548)

12. بررسي توزيع زماني- مكاني بارش در استان لرستان به منظور ارزيابي امكان اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها،

كمال اميدوار, حسين كوشكي (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17748)

13. ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر شاخص هاي حدي دما و بارش در شهر رشت

كمال اميدوار, نساء سپندار, مرضيه غياث الحسيني (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17751)

14. ارزيابي خشكسالي در شرق و جنوب شرق كشور با استفاده از نرم افزار DIP و پهنه بندي شدت خشكسالي با استفاده از روشKriging

كمال اميدوار, نجمه حسني سعدي, شكوفه اميدي قلعه محمدي, محبوبه اميدي قلعه محمدي, فاطمه سراج الدين (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17807)

15. تحليل رابطه توليد و عملكرد گندم ديم با شاخص چند متغيره انسو در استان فارس

مرضيه جمشيدي مطلق, غلامعلي مظفري, كمال اميدوار (1397)، دومين كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، مشهد (شماره: 17809)

16. براورد پيوند ميانPM10 و ديد افقي به تفكيك كدهاي همديدي، با كاربست الگوريتم ژنتيك در يزد

مهدي دهقان طزرجاني, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 17599)

17. براورد پيوند ميانPM10 و عمق نوري هواويزه ها،در جايگاه فراسنج هايي برجسته در پزوهش هاي در پيوند با ذرات شناوري نيواري،با كاربست الگوريتم ژنتيك در يزد

مهدي دهقان طزرجاني, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1396)، چهارمين همايش ملي فرسايش بادي و طوفان هاي گرد و غبار، يزد (شماره: 17600)

18. واكاوي اثرات شاخص هاي پيوند از دور بر پارامترهاي اقليمي دما و بارش شهر جاسك

وحيد سلامتي هرمزي, احمد مزيدي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري (1396)، چهارمين كنفرانس بين المللي اقيانوس شناسي خليج فارس، تهران (شماره: 18137)

19. ارزيابي و تحليل آب و هواي گردشگري اصفهان با استفاده از شاخص TCIو شاخص اولگي

الهام جان ولي, كمال اميدوار (1396)، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 17122)

20. تحليل مخاطرات اقليمي موثر بر تصادفات جاده اي در محور فريدن-تيران

سجاد يسلياني, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1396)، پنجمين كنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 17405)

21. ارزيابي اقليم گردشگري شهر ميبد با استفاده از شاخص TCIو نمودار اولگي(مطالعه موردي شهرستان ميبد)

كمال اميدوار, مريم خواجه يار (1396)، اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي، زنجان (شماره: 17257)

22. مقايسه شاخص هاي اقليمي گردشگري در كاشان

نسرين طائي, نظام تني, كمال اميدوار (1396)، اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي، زنجان (شماره: 17469)

23. بررسي و تحليل شواهد ژئومورفولوژيك و تكتونيك فعال( مطالعه مورديحوضه آبريز حسين آباد قبله-فارس)،

كمال اميدوار, كاظم طاهري نژادجوزم, فاطمه زارع, سميه حيدري آقاگلي (1395)، دومين كنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاك، تهران (شماره: 15675)

24. بررسي عناصر اقليمي بر ارزيابي آسايش انسان و گردشگري شهرستان اقليد با استفاده از شاخص TCI

كمال اميدوار, سميه حيدري آقاگلي, فاطمه زارع, كاظم طاهري نژادجوزم (1395)، دومين كنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاك، تهران (شماره: 15676)

25. تحليل رابطه ميزان توليد و عملكرد گندم ديم و پديده خشكسالي با پديده ENSO در استان فارس

مرضيه جمشيدي مطلق, غلامعلي مظفري, كمال اميدوار (1395)، كنفرانس بين المللي تغيير اقليم، تهران (شماره: 15337)

26. بررسي تحليلي شاخص هاي توسعه گردشگري الكترونيك در شهر بيرجند

كمال اميدوار, زهره بهراميان, الهام حيدري هامانه (1395)، اولين همايش ملي گردشگري مديريت فرصت ها و جاذبه ها، يزد (شماره: 14840)

27. مقليسه رگبارهاي بارندگي برآورده شده ماهواره TRMMبا رگبارهاي بارندگي ثبت شده در ايستگاه هاي همديدمطالعه مورديناحيه كوهپايه اي داخل

محسن فنودي, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1395)، دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايران، تهران (شماره: 14029)

28. بررسي آسايش زيست اقليمي موثر در اقليم گردشگري شهر بافق با بهره گيري از شاخص هاي TCI ، بيكر، دماي موثر و اولگي

كمال اميدوار, محمدحسين حسن زاده كردآبادي, محمدعلي فلاح تفتي (1395)، همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404، يزد (شماره: 12215)

29. بررسي آسايش اقليم گردشگري كرمان و سيرجان

كمال اميدوار, فاطمه كاربخش راوري (1395)، دومين كنفرانس بين المللي گردشگري، جغرافيا و باستان شناسي، تهران (شماره: 13396)

30. تحليل ارتباط سيلابهاي حوزه ابريز درياي عمان با شاخصهاي حدي بارش مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان

مهدي محمودآبادي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري (1394)، دومين كنفرانس بين المللي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، تهران (شماره: 11300)

31. مديريت حوضه هاي آبخيز در شرايط كم آبي با اولويت بندي اجراي عمليات آبخيزداري....استان خراسان رضوي

كمال اميدوار, محسن فنودي, حميد رضا خوش قدم (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11417)

32. تحليل ارتباط شاخص هاي حدي با سيگنال هاي هواشناسي و تاثير آن برسيلابها استان سيستان و بلوچستان

كمال اميدوار, مهدي محمودآبادي, غلامعلي مظفري (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11418)

33. واكاوي الگوي خود همبستگي فضايي بارش ايران مركزي

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, عباسعلي داداشي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11421)

34. بررسي و ارزيابي منابع آب در دشت رفسنجان با استفاده از مدل سوات

فاطمه پرنون, كمال اميدوار (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11423)

35. مقايسه اثر بارورسازي ابرها در افزايش بارش در ايران و جهان

كمال اميدوار, نظام تني, حميدرضا باغياني, ابراهيم قياسي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11424)

36. برآورد تبخير و تعرق پتانسيل با استفاده از روش هاي تجربي در جهت مديريت منابع آب شهرستان آباده

كمال اميدوار, مرضيه جمشيدي مطلق (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11425)

37. تغيير پذيري سالانه آمارهاي سطوح آب زيرزميني طي دهه هاي اخير دشت بهاباد

كمال اميدوار, گل آقا عليزايي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11427)

38. بررسي الگوهاي همديد موجد دوره هاي ترسالي به منظور مديريت بحران آب در ايران

كمال اميدوار, مهران فاطمي, خداكرم حاتمي, مهدي نارنگي فرد (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11429)

39. قنات هاي دهستان كذاب

عباس قاسمي, كمال اميدوار, حميدرضا باغياني (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11431)

40. تحليل همديدي سيلاب 15 تا 22 مرداد1392 جهت تقويت سفره هاي آب زيرزميني استان كرمان

كمال اميدوار, نسرين طائي, رضا ابراهيمي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11452)

41. تغيير پذيري سالانه آماره هاي سطوح آب زيرزميني طي دهه هاي اخير دشت بهاباد

كمال اميدوار, گل آقا عليزايي, حميدرضا باغياني (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11458)

42. بهره برداري بهينه از بارشهاي رگباري شديد در شرايط خشكسالي و كم آبي سبزوار

كمال اميدوار, احمد مزيدي, محسن فنودي (1394)، اولين هماش ملي بحران آب و مديريت آن در مناطق خشك ايران، يزد (شماره: 11459)

43. تحليل همديدي سيستم هاي باران زا و امكان افزايش بارش آنها بوسيله باروري ابرهااستان فارس

فاطمه راستي, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1394)، هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان (شماره: 11301)

44. تحليل باد و ابرناكي جهت امكان سنجي بارورسازي ابر در استان فارس

فاطمه راستي, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1394)، هفتمين همايش ملي آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان (شماره: 11302)

45. مطالعه ت ثير نوسان هاي شمالگان بر تغييرات دمايي در آغاز و پايان يخبندان( مطالعه موردي يزد)

مهدي جعفري ندوشن, كمال اميدوار (1394)، پنجمين كنفرانس منطقه اي تغيير اقليم، تهران (شماره: 10938)

46. ارزيابي تاثير آلودگي هوا بر ميزان مرگ و مير ناشي از سكته قلبي در شهر مشهد

نرگس عجمي تربقان, كمال اميدوار, سپيده شهائيان (1394)، اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گردشگري ، جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان (شماره: 9328)

47. تاثير برخي پارامترهاي اقليمي بر ميزان مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري هاي قلبي

سپيده شهائيان, كمال اميدوار, نرگس عجمي تربقان (1394)، اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گردشگري ، جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان (شماره: 9530)

48. بررسي آلودگي هوا بر ميزان مرگ و مير هاي ناشي از بيماري هاي قلبي در شيراز

سپيده شهائيان, كمال اميدوار, نرگس عجمي تربقان (1394)، اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گردشگري ، جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان (شماره: 9531)

49. مطالعه تاثير نوسان قطبي بر دماي فصل گرم سال

ليلا پزشكي, مهدي جعفري ندوشن, احمد مزيدي, كمال اميدوار (1394)، دومين همايش بين المللي جغرافيا و توسعه پايدار، تهران (شماره: 11460)

50. پايش خشكسالي استان هاي(قزوين،زنجان،همدان)با استفاده از نمايه هاي خشكسالي

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, روح الله يوسفي رامندي, نسرين طائي (1394)، سومين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار، 2 مركزي (شماره: 9049)

51. شناخت پتانسيل هاي اكوتوريستي شهرستان فريدن در راستاي توسعه پايدار

كمال اميدوار, سميه حيدري آقاگلي, سيده فاطمه جعفري زوج, محمود آذرآئين (1394)، اولين همايش ملي گردشگري،جغرافيا و محيط زيست پاك، همدان (شماره: 8759)

52. ارزيابي اقليم اسايش گردشگري منطقه حفاظت شده باغ شادي استان يزد با استفاده از TCI

كمال اميدوار, نرگس عجمي تربقان, فروغ شهامي قهستاني (1394)، اولين همايش ملي گردشگري،جغرافيا و محيط زيست پاك، همدان (شماره: 8760)

53. بررسي و ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان دالاهو با استفاده از شاخصTCI

كمال اميدوار, پروين پيرعباسي (1394)، اولين همايش ملي گردشگري،جغرافيا و محيط زيست پاك، همدان (شماره: 8761)

54. بررسي آسايش حرارتي و مديريت انرژي شهرستان داران

كمال اميدوار, فائزه كارگرحاجي آبادي (1394)، سومين همايش ملي گردشگري ،جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان (شماره: 8231)

55. مطالعه شرايط اقليمي به منظور توسعه توريسم با استفاده از روش TCI،مطالعه موردي شهر شيراز

كمال اميدوار, سپيده شهائيان, نرگس عجمي تربقان (1394)، سومين همايش ملي گردشگري ،جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان (شماره: 8452)

56. بررسي تغييرات آب و هوايي و گردشگري جنوب فارس

كمال اميدوار, اسحق طاهرزاده, محمود آذرآئين (1394)، سومين همايش ملي گردشگري ،جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان (شماره: 8773)

57. تحليل همديدي- ديناميك بارش فراگير و نادر 20 تا 24 فروردين ماه 1386 جنوب و جنوب غرب ايران

كمال اميدوار, حسين كوشكي, رضا ابراهيمي, آزاده يدالهي (1394)، كنفرانس ملي هواشناسي ايران 94، يزد (شماره: 8109)

58. واكاوي همديدي- ديناميكي بارش فراگير 4 تا 7 آذرماه 1391 در ايران مركزي ( استان هاي يزد،اصفهان و كرمان

كمال اميدوار, حسين كوشكي, سمانه دهقاني زاده , علي سليماني دامنه (1394)، كنفرانس ملي هواشناسي ايران 94، يزد (شماره: 8110)

59. تحليل همديدي چگونگي تاثير الگوي آرام غربي برتغييرات دماي زمستان در ايران

كمال اميدوار, مهدي جعفري ندوشن, مسلم تركي هرچگاني (1394)، كنفرانس ملي هواشناسي ايران 94، يزد (شماره: 8111)

60. پيش بيني تعداد بارش هاي روزانه با استفاده از زنجيره ماركوف در استان كرمان(ايستگاههاي جيرفت،لاله زار و كرمان

كمال اميدوار, معصومه نبوي زاده (1394)، كنفرانس ملي هواشناسي ايران 94، يزد (شماره: 8112)

61. تحليل همديد توفان گرد و غبار 3 تا 6 خرداد 1393 شهرهاي يزد و ميبد

كمال اميدوار, سيده فاطمه جعفري زوج, فاطمه راستي, محمود آذرآئين (1394)، كنفرانس ملي هواشناسي ايران 94، يزد (شماره: 8113)

62. بررسي و تحليل پديده گرد و غبار و و زش بادهاي گرد و غبارزا در خرم آباد

كمال اميدوار, معصومه نبوي زاده, فاطمه سوخته زار (1393)، دومين همايش ملي مخاطرات محيط زيست زاگرس، لرستان (شماره: 8057)

63. شناسايي فصول طبيعي با استفاده از تحليل خوشه اي (مطالعه موردي شهر سبزوار

فاطمه راستي, كمال اميدوار (1393)، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا و گردشگري، تهران (شماره: 8124)

64. تحليل همديدي اثر سردچال در وقوع شديدترين بارش مشهد طي دوره آماري 49 ساله

فاطمه راستي, كمال اميدوار (1393)، دومين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در جغرافيا و گردشگري، تهران (شماره: 8125)

65. بررسي روند شاخص گرمايي استيدمن به كمك آزمون هاي ناپارامتري در سواحل جنوبي كشور

كمال اميدوار, ثنا غياثي كفرودي (1393)، كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها با محوريت كشاورزي ، منابع طبيعي ، محيط زيست و گردشگري، تبريز (شماره: 8063)

66. بررسي نقش نوسانات بارش بر خشكسالي در استان فارس با استفاده از شاخصIPS

كمال اميدوار, ثنا غياثي كفرودي (1393)، كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها با محوريت كشاورزي ، منابع طبيعي ، محيط زيست و گردشگري، تبريز (شماره: 8067)

67. تغييز عناصز اقليمي و تاثيز آن بز كميت و كيفيت خزما

محمود آذرآئين, كمال اميدوار (1393)، دومين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت غذايي، اصفهان (شماره: 4659)

68. براورد و تحليل شاخص گردشگري در شهرستان بم در مقايسه با ساير ايستگاههاي استان كرمان با استفاده از مدل TCI و اوانز

كمال اميدوار, مهديه حسنخاني چناروئي, نجمه حسني سعدي, شكوفه اميدي قلعه محمدي (1393)، اولين همايش ملي گردشگري ،درامد و فرصت، همدان (شماره: 8570)

69. بررسي تقويم گردشگري مناسب بر اساس شاخصهاي بيوكليمايي به منظور توسعه گردشگري شهر كرمان

كمال اميدوار, مهديه حسنخاني چناروئي (1393)، اولين همايش ملي گردشگري ،درامد و فرصت، همدان (شماره: 8571)

70. تحليل آسايش زيست- اقليمي شهرستان دامغان

كمال اميدوار, فائزه كارگرحاجي آبادي (1393)، دومين همايش سراسري محيط زيست،انرژي و پدافند زيستي، تهران (شماره: 8170)

71. تحليل اماري نيم قرن دما و بارش در خرم اباد

كمال اميدوار, حسين كوشكي, مهناز نصرآزاداني (1393)، همايش ملي تغييرات اقليم و مهندسي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي، همدان (شماره: 4828)

72. تحليل سينوپتيكي بارش سنگين 17 نوامبر 2009 در سنندج

كمال اميدوار, وحيد فلاحي زرندي, حسين پروين (1393)، اولين همايش علوم جغرافيايي ايران، تهران (شماره: 4919)

73. بررسي شرايط اسايش حرارتي در شهر زابل

كمال اميدوار, ميثم طولابي, محبوبه سرحدي زاده (1392)، اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار، تهران (شماره: 4825)

74. ارزيابي اقليم گردشگري ايران مركزي(مطالعه موردي ايستگاههاي منتخب استانهاي يزد،كرمان واصفهان)

كمال اميدوار, سمانه دهقاني زاده (1392)، همايش ملي گردشگري، سرمايه هاي ملي و چشم انداز آينده، اصفهان (شماره: 4819)

75. واكاوي خوشه اي همديد روزهاي الوده به ذرات معلق شهر شيراز

كمال اميدوار, مهدي نارنگي فرد, حاتمي خداكرم (1392)، سومين همايش ملي فرسايش بادي و طوفانهاي گرد و غبار، يزد (شماره: 4658)

76. مقايسه روند متوسط دما و رطوبت نسبي در دو اقليم خشك و مرطوب در زاهدانو انزلي

محبوبه سرحدي زاده, كمال اميدوار (1392)، دومين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك، ابركوه (شماره: 4821)

77. بررسي سينوپتيكي يخبندان شديد دسامبر 2012 در استان يزد

كمال اميدوار, مهناز نصرآزاداني, حسين كوشكي (1392)، دومين كنفرانس بين المللي مخاطرات محيطي، تهران (شماره: 4933)

78. بررسي تاثير خشكسالي بر جمعيت شهرستان هاي استان كرمان

كمال اميدوار, مجيد مصطفوي (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 4783)

79. پايش،ارزيابي و پيش بيني خشكسالي مشهد

كمال اميدوار, سيدمحمد عسكري زاده, علي اعتماد, فاطمه زابل عباسي (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 4792)

80. بررسي تغيير اقليم در دوره 2011-2030 در جنوب استان كرمان

كمال اميدوار, نسرين جوانشيري قاسم آبادي, ايمان باباييان (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 4799)

81. ارزيابي اقليم گردشگري استان يزد

كمال اميدوار, سمانه دهقاني زاده , جلال نوروزباقري (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 4805)

82. تحليل سينوپتيكي و ترموديناميكي بارش شديد و سيلابي در جنوب غرب ايران

كمال اميدوار, اسماعيل ايزدي قهفرخي (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 4807)

83. بررسي تطبيق آمار بارندگي ماهواره با ايستگاه هاي اقليمي زميني

كمال اميدوار, محسن فنودي, عليرضا بني واهب (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 7925)

84. تحليل سينوپتيكي و ترموديناميكي رخداد سيل 1389 در يزد

كمال اميدوار, مهدي جعفري ندوشن, هادي بيشهء (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 7926)

85. مطالعه رابطه عناصر اقليمي با عملكرد كلزا در استان كرمانشاه

كمال اميدوار, سودابه دوستمرادي (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 7927)

86. تحليل سينوپتيكي بارشهاي سنگين پاييزه تهران

كمال اميدوار, ساناز حسين بيكي (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 7928)

87. تحليل سينوپتيكي بارشهاي 23 ابان1385 استان چهارمحال و بختياري

كمال اميدوار, مجيد مصطفوي, جلال نوروز باقري (1392)، كنفرانس ملي آب و هواشناسي ايران، كرمان (شماره: 7929)

88. تحليل سينوپتيك توفان گرد و غبار فوريه 4991 در استان يزد

كمال اميدوار (1392)، اولين همايش بين المللي ريزگردها،مديريت عوامل و پيامدها، لرستان (شماره: 4927)