دسترسی سریع
کمال امیدوار
استاد، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

1. Analyzing the relationship between geographical elements and precipitation patterns in the southern shores of the caspian sea

Kamal Omidvar, Mahdi Narangifard, mehran fatemi (2022), Caspian journal of environmental sciences , 20(1), 89-99 (No: 26699)

2. واكاوي ارتباط بين بارش هاي سنگين جنوب و جنوب غرب ايران با رودخانه هاي جوي

نساء سپندار, كمال اميدوار (1400)، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، 21(61)، 295-314 (شماره: 24636)

3. بررسي تأثير پارامترهاي جوي بر پوشش برف حوضه آبخيز كوهرنگ

شهربانو منجذب مرودشتي, احمد مزيدي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري (1400)، نيوار، 45(113)، 56-65 (شماره: 24958)

4. پهنه بندي اقليمي كشت برنج در شهرستان لنجان

كمال اميدوار, safoura rajabe, مهران فاطمي (1400)، كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني، 9(2)، 67-86 (شماره: 25692)

5. بررسي خشكسالي و ترسالي ايستگاه هواشناسي اصفهان با استفاده از شاخص SPI

احمد مزيدي, كمال اميدوار, عاطفه ملك احمدي, سيد سلام حسيني (1400)، جغرافيا و روابط انساني، 4(1)، 114-126 (شماره: 26108) (10.22034/GAHR.2021.284919.1544)

6. ارزيابي شاخص هاي زيست اقليمي موثر بر آسايش انسان مطالعه موردي: شهر اروميه)

احمد مزيدي, كمال اميدوار, عاطفه ملك احمدي, سيد سلام حسيني (1400)، جغرافيا و روابط انساني، 4(2)، 155-175 (شماره: 26109) (10.22034/GAHR.2021.286618.1560)

7. تاثير لكه هاي خورشيدي بر بارش فصلي و سالانه با استفاده از آناليز موجك مطالعه موردي(اصفهان و كاشان)،

كمال اميدوار, راضيه نادري بني, معصومه نبوي زاده (1399)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 8(2)، 83-106 (شماره: 24806)

8. پيش نگري و پهنه بندي فراسنج هاي اقليمي حوضه آبريز كارون در دوره آتي با استفاده از ريز گرداني خروجي مدل HadGEM2-ES

حسين بهزادي كريمي, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي, كمال اميدوار (1399)، نشريه هواشناسي و علوم جو، 3(4)، 349-374 (شماره: 26147)

9. بررسي ارتباط غلظت آلاينده ها و برخي پارامترهاي اقليمي با ميزان مرگ هاي ناشي از بيماري هاي قلبي و تنفسي در شهر شيراز

كمال اميدوار, سپيده شهائيان, محبوبه اميري اسفندقه (1399)، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، 28(3)، 2467-2478 (شماره: 22896)

10. بررسي مورفولوژي تپه هاي ماسه اي و انطباق آن با داده هاي باد در منطقه ريگ زرين

محمد شريفي پيچون, كمال اميدوار, زينب ميري (1399)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 8(1)، 1-27 (شماره: 23330)

11. ارزيابي ارتباط كاربري اراضي شهري و جزاير حرارتي ، مطالعه موردي:شهر بياباني يزد

كمال اميدوار, سعيده مويدفر, مهران فاطمي, مهدي نارنگي فرد (1399)، فصلنامه جغرافياي طبيعي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان، 13(47)، 1-17 (شماره: 23996)

12. واكاوي همديد اثرات حركات واچرخندي بر بارش هاي سيلابي استان كرمان

كمال اميدوار, مهدي محمود آبادي, پريسا شمس, محبوبه اميري اسفندقه (1399)، تحليل فضايي مخاطرات محيطي، 7(3)، 163-178 (شماره: 24637)

13. مدلسازي وردايي زماني-مكاني بارش فصلي در ايران مركزي

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, عباسعلي داداشي رودباي (1398)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 7(2)، 47-71 (شماره: 22540)

14. واكاوي هم ديدي-دوركاوي رخداد توفان گرد و خاك استان هرمزگان (آذر ماه 1395)

وحيد سلامتي هرمزي, مجتبي حمزه نژاد, كمال اميدوار, مهدي حسين پور (1398)، علوم و تكنولوژي محيط زيست، 21(12)، 221-234 (شماره: 22880)

15. واكاوي آماري -همديد بارش هاي سنگين جنوب و جنوب غرب ايران

كمال اميدوار, نساء سپندار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1398)، پژوهش هاي اقليم شناسي، 10(40)، 27-40 (شماره: 25404)

16. استفاده از روش تحليل خوشهاي و رگرسيون چند متغيره در ارزيابي پتانسيل سنجي سيلاب با تاكيد بر پارامترهاي هيدروژئومورفولوژيكي(مورد مطالعه: حوضه آبخيز رودخانه مارون)

محمد شريفي پيچون, كمال اميدوار, كوثر متذكر (1398)، مخاطرات محيط طبيعي، 8(21)، 75-92 (شماره: 17835)

17. برآورد رابطه ميان PM10 و ديد افقي به تفكيك كد همديدي در يزد

مهدي دهقان طزرجاني, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1398)، مخاطرات محيط طبيعي، 8(19)، 75-90 (شماره: 18465)

18. تحليل اثرگذاري سيگنالهاي اقليمي پيوند از دور بر رخداد سيل مطالعه موردي : استان سيستان و بلوچستان

مهدي محمودآبادي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1398)، فصلنامه جغرافياي طبيعي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان، 12(45)، 15-24 (شماره: 18540)

19. آشكار سازي تغييرات جزيره گرمايي شهر اصفهان با تاكيد بر توسعه شهري

احمد مزيدي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, زهرا تقي زاده (1398)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 7(1)، 21-39 (شماره: 20862)

20. بررسي تاثير لكه هاي خورشيدي بر دما در ايستگاه هاي اصفهان،شهركرد و كاشان طي نيم قرن اخير با استفاده از تحليل موجك

كمال اميدوار, راضيه نادري بني, معصومه نبوي زاده (1398)، فصلنامه جغرافياي طبيعي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان، 12(43)، 35-52 (شماره: 20944)

21. واكاوي رابطه ميان PM10 ، PM2.5 با ديد افقي به تفكيك كد همديدي با كاربست الگوريتم ژنتيك در شهر يزد

مهدي دهقان طزرجاني, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي, مهران فاطمي (1397)، خشكبوم، 2(8)، 77-89 (شماره: 20338)

22. بررسي الگوهاي پيوند از دور موثر بر شاخص هاي حدي بارش (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)

مهدي محمودآبادي, كمال اميدوار, غلامعلي مظفري, احمد مزيدي (1397)، پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز، 9(17)، 280-294 (شماره: 12716)

23. تحليل الگوهاي گردشي موثر بر بارش هاي رگباري ناحيه كوهپايه اي داخلي ايران

محسن فنودي, كمال اميدوار, احمد مزيدي, رضا دوستان (1397)، جغرافيا و توسعه ناحيه اي، 16(30)، 137-163 (شماره: 15543)

24. تحليل سينوپتيك و ترموديناميك بارش سنگين و سيلابي روزهاي 5 تا 8 آبان 1394 در استان كرمانشاه

كمال اميدوار, نساء سپندار, شهاب شفيعي (1397)، اطلاعات جغرافيايي سپهر، 27(107)، 237-252 (شماره: 15724)

25. واكاوي همديدي ديناميكي بارش ابرسنگين 4 آذر 1393 (مطالعه موردي كهگيلويه و بويراحمد)

كمال اميدوار, نظام تني, رضا ابراهيمي, ابراهيم قياسي (1397)، جغرافياي طبيعي، 11(41)، 19-36 (شماره: 17606)

26. تحليل همديد و پايش ماهواره اي پديده گرد و غبار در استان كرمانشاه در بازه زماني 1987-2010مطالعه ي موردي: گرد و غبار فراگير 28و 29 خرداد 1388

كمال اميدوار, نساء سپندار (1397)، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، 18(49)، 1-18 (شماره: 17709)

27. تحليل آماري- ديناميكي ميانگين ماهانه شبيه سازي شده درجه روز رشد گياهان توسط مدلEH5OM

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, فاطمه تقوي نيا, نظام تني (1397)، تحقيقات مرتع و بيابان ايران، 1(25)، 89-101 (شماره: 18207)

28. مدل سازي درجه ساعت گرمايش (HDH) سپيده دم مناطق خشك و بياباني داخلي ايران

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, الهام مهدوي نژاد (1397)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 6(1)، 1-32 (شماره: 18804)

29. تحليل مقايسه اي ميانگين ماهانه درجه روزهاي گرمايش و سرمايش ايران طي دوره هاي گذشته و آينده

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, احمد مزيدي, تيمور عليزاده (1396)، اطلاعات جغرافيايي سپهر، 26(104)، 197-209 (شماره: 14871)

30. تحليل فضايي كيفيت منابع آب زيرزميني جهت مصارف شرب، كشاورزي و صنعتي(مطالعه موردي دشت آباده طشك جهان آباد)

كمال اميدوار, حسين بهزادي كريمي (1396)، جغرافياي طبيعي، 10(38)، 19-44 (شماره: 18223)

31. ارزيابي تاثير خشكسالي هاي اخير بر تغييرات سطح آب هاي زيرزميني دشت سروستان استان فارس

حسين بهزادي كريمي, كمال اميدوار (1396)، ترويج و توسعه آبخيزداري، 5(19)، 45-56 (شماره: 18244)

32. تحليل فضايي پارامترهاي شيميايي موثر در كيفيت آب زيرزميني با استفاده از تكنيك تحليل عاملي و مدلهاي زمين آماري (مطالع موردي دشت بيضا- زرقان)

حسين بهزادي كريمي, كمال اميدوار (1396)، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي، 8(4)، 17-35 (شماره: 18245)

33. تحليل فضايي و بررسي روابط الگوهاي پيوند از دور با خشكسالي هاي ايران مركزي

مهران فاطمي, كمال اميدوار, احمد مزيدي, ابراهيم مسگري, حميده دهقان (1396)، خشكبوم، 7(1)، 51-64 (شماره: 11789)

34. مدل سازي و تحليل فضايي دورنماي نياز سرمايشي ايران

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, عباسعلي داداشي رودباري (1396)، پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، 49(2)، 283-299 (شماره: 12718)

35. ارزيابي نقش عناصر محيطي در پايداري سكونتگاه هاي روستايي به روش SWOT مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان بردسكن

كمال اميدوار, محسن فنودي, مهدي نارنگي فرد (1396)، مجله مطالعات برنامه ريزي سكونتگاههاي انساني(چشم انداز جغرافيايي سابق)، 12(38)، 37-52 (شماره: 12845)

36. پيشنهاد روشي جهت برآورد درجه ساعت هاي سرمايش ايران و شبيه سلزي آن در آينده

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, تيمور عليزاده, كاستس موبسترس (1396)، جغرافيا و توسعه، (48)، 1-20 (شماره: 14839)

37. سيبرنتيك غيرفعال ضريب سيلخيزي و توسعه فضائي حوزه مدني شيرازبر بسترهيدروژئومورفيك طي دهههاي 1330 تا 13

كمال اميدوار, حسن افتخار (1396)، برنامه ريزي منطقه اي، 7(25)، 166-178 (شماره: 15150)

38. شناسايي و تحليل همديدي- ديناميكي الگوهاي جوي سيلاب آبان 1394 در استان هاي ايلام و لرستان

وحيد سلامتي هرمزي, كمال اميدوار, رضا كاوسي, مجتبي حمزه نژاد (1396)، نيوار، (96-97)، 53-70 (شماره: 15274)

39. واكاوي تاثير سامانه كم فشار سوداني بر بارش هاي رگباري ناحيه كوهپايه اي داخلي ايران

محسن فنودي, كمال اميدوار, احمد مزيدي (1396)، جغرافياي طبيعي، (35)، 61-74 (شماره: 15282)

40. Estimation of relationship between aerosol optical depth pm10 and visibility in separation of synoptic codes as important parameters in researches connected to aerosols using genetic algorithm in yazd

Mehdi Dehghan tezerjani, Kamal Omidvar, Gholam Ali Mozaffari, Ahmad Mazidi (2017), International journal of environmental sciences and natural resources , (7), 1-8 (No: 16871)

41. Spatial analysis and investigation of teleconnection patterns with drought in central iran

, Kamal Omidvar, , Mahdi Narangifard (2017), Journal of the earth and space physics , 4(42), 49-61 (No: 12274)

42. اثرگرمايش جهاني برتغييرات دماي ايران تحت مدل ديناميكيEH5OM

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, محمد كيخسروي, قاسم لكزاشكور (1395)، تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال16(43)، 195-216 (شماره: 14841)

43. ارائه روشي نو براي پهنه بندي روند درجه روز سرمايش ماهانه كشور

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, تيمور عليزاده (1395)، پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، 48(3)، 351-365 (شماره: 11603)

44. ارائه مدلي جديد جهت برآورد ميزان انرژي روزانه خورشيد در برخي نواحي شرقي ايران

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, اعظم غلام نيا, منيره محمدي (1395)، انرژي ايران، 19(1)، 105-118 (شماره: 12031)

45. واكاوي اثر گرمايش جهاني بر درجه ساعت هاي گرمايش و سرمايش ماهانه ايران

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, احمد مزيدي (1395)، برنامه ريزي و آمايش فضا، 20(2)، 41-62 (شماره: 12400)

46. بررسي و تحليل همديد-ديناميك ريزش برف در استان يزد

كمال اميدوار (1395)، سپهر، 25(98)، 25-42 (شماره: 12413)

47. Assess circulation pattern of drought periods using spi (case studycentral iran)

Kamal Omidvar, , Mahdi Narangifard, Khodakaram Hatami (2016), , 1(2), 31-43 (No: 12939)

48. تحليل همديد اثرات پديده بلوكينگ بر بارشهاي سيلابي فروردين ماه 1392 در نيمه جنوبي ايران

مهدي محمودآبادي, كمال اميدوار, مهدي نارنگي فرد, مهران فاطمي (1395)، پژوهش هاي اقليم شناسي، (25-26)، 67-82 (شماره: 13217)

49. بررسي آماري احتمال وقوع رخداد امواج گرمايي در ايستگاه هاي كمنتخب استان كرمانشاه

كمال اميدوار, مهدي محمودآبادي, سعيد الفتي, خديجه مرادي (1395)، مخاطرات محيط طبيعي، 5(9)، 21-44 (شماره: 13876)

50. تاثير خشكساليهاي اخير بر منابع آبهاي زيرزميني دشت يزد -اردكان

كمال اميدوار, مجيد زارع, رضا ابراهيمي (1395)، آبياري و زهكشي، 10(5)، 622-635 (شماره: 14458)

51. دورنماي اثر گرمايش جهاني برتغييرات مكاني-زماني يخبندان هاي كشور

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, مرضيه جمشيدي مطلق, قاسم لكزاشكور (1395)، مخاطرات محيط طبيعي، 5(8)، 97-122 (شماره: 14869)

52. بررسي تاثير لكه هاي خورشيدي بر دماي ايستگاه هاي كرمان و شيراز

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, مرضيه جمشيدي مطلق (1395)، جغرافيا و مخاطرات محيطي، 5(19)، 17-36 (شماره: 14870)

53. واكاوي مكاني زماني شاخص گرمايش و سرمايش ماهانه در ايران

رضا ابراهيمي, كمال اميدوار, مريم ملك ميرزائي (1395)، نيوار، (94-95)، 1-10 (شماره: 15037)

54. A study of the circulation patterns affecting drought and wet years in central iran

Kamal Omidvar, , Mahdi Narangifard, (2016), Advances in meteorology , 1843659(1843659), 1-14 (No: 11592)

55. پيش بيني نياز سرمايش استان فارس با كاربست داده هاي EHSOM

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, مهدي نارنگي فرد (1394)، مخاطرات محيط طبيعي، 4(6)، 57-75 (شماره: 12033)

56. واكاوي زماني- مكاني فرين هاي سرد ايران تحت تاثير گرمايش جهاني به منظور كاهش مخاطرات

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, عباسعلي داداشي رودباري, مريم ملك ميرزائي (1394)، دانش مخاطرات، 2(4)، 423-437 (شماره: 12074)

57. واكاوي همديدي توفانهاي سياه غرب خراسان رضوي و سبزوار

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, زري نكونام (1394)، فصلنامه علوم و مهندسي محيط زيست، 3(1)، 39-54 (شماره: 15205)

58. بررسي و تحليل همديدي بارش هاي سنگين بهمن ماه 1389 در مناطق جنوبي و مركزي ايران (با تاكيد بر استان كرمان

كمال اميدوار, مهدي محمودآبادي, فرشاد صفرپور (1394)، جغرافيا و برنامه ريزي، (51)، 21-39 (شماره: 8274)

59. ارزيابي دقت شبكه عصبي مصنوعي بازگشتي ناركس در پيش بيني بارش روزانه در استان كرمان

كمال اميدوار, معصومه نبوي زاده, ميثم ثمره قاسم (1394)، فصلنامه جغرافياي طبيعي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان، (27)، 73-90 (شماره: 8923)

60. تعيين مناطق هم خشكسالي به منظور ارزيابي وضعيت بحران آب با استفاده از شاخص استاندارد بارش كرمان

كمال اميدوار, شهاب شفيعي, زهرا تقي زاده (1394)، فصلنامه بين المللي منابع آب و توسعه، (10)، 51-66 (شماره: 9010)

61. آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي و پوشش گياهي در شهر ياسوج با استفاده از سنجش از دور

مهدي نارنگي فرد, كمال اميدوار, حجت الله عباسي (1394)، جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي، (16)، 111-116 (شماره: 9121)

62. Using principle component analysis in identifying synoptic patterns of wet periods in central iran

, Kamal Omidvar, , Mahdi Narangifard (2015), Earth science climatic change , (6), 1-8 (No: 10433)

63. شناخت الگوهاي همديد موثر بر دورههاي ترسالي و خشكسالي در ايران مركزي

مهران فاطمي, كمال اميدوار, مهدي نارنگي فرد, خداكرم حاتمي (1394)، فصلنامه جغرافياي طبيعي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان، (29)، 19-40 (شماره: 11529)

64. واكاوي همديدي ديناميك بارش فراگير ونادر 20 تا 24 فروردين ماه 1386 جنوب و جنوب غربي

كمال اميدوار, حسين كوشكي, رضا ابراهيمي, ازاده يداللي (1394)، پژوهش هاي اقليم شناسي، 6(23-24)، 79-90 (شماره: 12712)

65. تحليل همديد الگوهاي انتقال گرد و غبار به جو استان خوزستان

كمال اميدوار, مريم علي زاده نبوتي, راضيه مهرآفرين (1394)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 3(2)، 73-95 (شماره: 18803)

66. پيش بيني بارش روزانه استان كرمان با شبكه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي كرمان،بافت و ميانده جيرفت

كمال اميدوار, معصومه نبوي زاده (1393)، جغرافيا و توسعه ناحيه اي، (23)، 197-214 (شماره: 8772)

67. ارزيابي برخي روش هاي زمين آمار در پهنه بندي شدت خشكسالي ،مطالعه موردي مناطق شمالغرب و مركزي ايران

كمال اميدوار, رضا ابراهيمي, فاطمه راستي (1393)، مهندسي آبياري و آب ايران، (17)، 30-42 (شماره: 8446)

68. اثر نوسان قطبي بر نوسان هاي دما و بارش فصل زمستان در ايران مركزي

كمال اميدوار, مهدي جعفري ندوشن (1393)، فصلنامه جغرافيايي سرزمين، (41)، 65-76 (شماره: 9158)

69. مطالعه روند تغييرات دما و بارش در غرب و شمال غرب ايران

كمال اميدوار (1392)، جغرافيا، (37)، 271-288 (شماره: 4772)

70. The analysis of cold wave severity between 6 to 15 january 2008 in central provinces of iran(isfahan, kerman &yazd provinces)

Kamal Omidvar, (2012), , 45(1), 23-26 (No: 22081)