دسترسی سریع
حسن اروجی

حسن اروجی

استادیار، گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911396دانشگاه خوارزمی تهرانجغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
کارشناسی ارشد13881391دانشگاه تهرانجغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری
کارشناسی13841388دانشگاه تهرانجغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13911392سازمان مشارکت‌های شهرداری تهرانکارشناس گردشگری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جغرافیای اقتصادی
جغرافیاس اقتصادی ایران
مکتب‌ها و نظریه‌های گردشگری
زیرساخت‌ها، خدمات و تسهیلات گردشگری
روش تحقیق

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

hassan.oroji [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، طبقه اول، بخش برنامه ریزی محیطی، اتاق 201
31232109
اتاق مجازی