دسترسی سریع
محمد‌صالح اولیا
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. تحول ديجيتال و آينده مهندسي صنايع

محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22470)

2. طراحي چند هدفه اقتصادي _ آماري نمودار كنترل اقلام معيوب با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه

مينا حكيميان بيدگلي, محمدصالح اولياء, محبوبه هنرور (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23066)

3. طبقهبندي مدلهاي بلوغ صنعت 4.0 بر اساس يك چارچوب كيفي

ارسلان نعيمي پور, محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23069)

4. يك مدل امتيازدهي براي اعتبارسنجي شركتهاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي: بانك ملي ايران)

مسعود حسيني, محمدصالح اولياء, يحيي زارع مهرجردي, ولي درهمي, سعيد رضايي (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23070)

5. توسعه يك طرح نمونهگيري به منظور پذيرش جديد با درنظرگرفتن روش حداقل زاويه و براساس شاخص بازده فرآيندSpk

سيده عاطفه بني هاشمي, محمد صابر فلاح نژاد, امير حسين اميري, محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23071)

6. توسعه يك طرح نمونه گيري به منظور پذيرش جديد با درنظرگرفتن روش حداقل زاويه و براساس شاخص بازده فرايند Spk

سيده عاطفه بني هاشمي, محمد صابر فلاح نژاد, AH Amiri, محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23090)

7. ارزيابي رضايتمندي مشتري با رويكرد ديناميكي آناليز شكاف

فهيمه فارغ, محمدحسين ابويي, يحيي زارع مهرجردي, محمدصالح اولياء (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21042)

8. بررسي پويايي فروش بيمه عمر و پس انداز در شركت هاي بيمه با استفاده از رويكرد سيستم ديناميك (مطالعه موردي شركت بيمه آسيا)

فرهام سليماني, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي, ابراهيم كاردگر (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21043)

9. انتخاب شاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشكده ها بر اساس داده هاي پانل باهدف بودجه ريزي ( دانشگاه يزد)

ژاله آزادي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21044)

10. اثر خطاي تخمين بر عملكرد تحت كنترل نمودار CUSUM تعديل ريسك شده با حدود احتمالي پويا براي خروجي هاي ترتيبي جراحي

رمضان خسروي, محمدصالح اولياء, محمد صابر فلاح نژاد, Amiri A (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19888)

11. مدل پويا تاثير دانش مشتري بر شاخصهاي عملكرد شركت در شركتهاي فنآوري اطلاعات بابهره گيري از تئوري داده بنياد

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء, عيسايي محمدتقي, محمدحسين ابويي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 20157)

12. بكارگيري شبيه سازي براي تعيين بهترين الگوي طراحي گلخانه هاي خورشيدي غيرفعال در شهر يزد با توجه به مقدار انرژي خورشيدي دريافتي و هزينه ها

شيوا شيرازي, محمدمهدي لطفي, محمدصالح اولياء, علي مصطفائي پور, حميد سودائي زاده (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 20187)

13. ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع با درنظرگرفتن شرايط آب و هوايي نامطلوب و طوفاني با استفاده از روش سيستم پوياي ماركوف

فاطمه اسكندري كتكي, محمدصالح اولياء, عليرضا صديقي, يحيي زارع مهرجردي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 20459)

14. مدل ديناميكي جذب و نگهداشت اساتيد توانمند با استفاده از مديريت دانش

اكرم ساقي, محمدصالح اولياء (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21041)

15. ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع براي مدل دو حالته آب و هوايي با استفاده از روش سيستم پوياي ماركوف

فاطمه اسكندري كتكي, محمدصالح اولياء, سمراد جعفريان نمين (1397)، چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 20462)

16. تجزيه و تحليل آيين نامه هاي بهره وري مصرف انرژي گاز با رويكرد پويايي سيستم

زهرا علي خاني هندوكشي, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء (1396)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17559)

17. روشهاي متن كاوي در تحليل نظرات و مطلوبيتهاي مشتريان در شبكه هاي اجتماعي مطالعه موردي در بازار محصولات ديجيتال ايران

سميرا رضايي, حسين دست خوان, محمدصالح اولياء (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16734)

18. تشخيص الگو با استفاده از ماشين بردار پشتيبان در نمودارهاي كنترل براي پايش فرآيندهاي مالي GARCH (مطالعه موردي نرخ تبادل ارزي دلاربه ريال)

محمدهادي دوروديان, محمدصالح اولياء, حجت الله صادقي, امير حسين اميري (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16740)

19. شناسايي اجزاي سرمايه فكري با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي صنعت بانكداري)

كوثر روشني, محمدصالح اولياء, محمدحسين ابويي (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16741)

20. شناسايي و اولويت بندي اقدامات بيمارستان براي تامين انتظارات بيماران بخش )IIEC و رگرسيون ) 2017 QFD بستري از پزشكان به وسيله تلفيق مدل

پيمان احمدي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء, محمد صابر فلاح نژاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16843)

21. ارايه مدل پوياي سيستم مصرف انرژي با تاكيد بر ارزيابي قوانين و ضوابط بهره وري انرژي گاز

محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, زهرا علي خاني هندوكشي (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 17558)

22. تحليل مدلهاي مديريت دانش در زمينه توسعه محصول جديد با تاكيد بر نوآوري و مشتري

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء (1394)، هشتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، تهران (شماره: 13132)

23. تحليل مدلهاي مديريت دانش در فرآيند توسعه محصول جديد با رويكرد مشتري مداري و نوآوري ضرورت مديريت دانش مشتري در توسعه محصول جديد

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء (1394)، هشتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، تهران (شماره: 13213)

24. تاثير تخمين پارامترهاي مدل سري زماني گارچ در نمودارهاي كنترل فاز 2 براي پايش فرايندهاي مالي

محمدهادي دوروديان, محمدصالح اولياء, اميرحسين اميري, حجت الله صادقي (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11527)

25. ارزيابي چالشهاي عملياتي در شركتهاي دانشبنيان وارايه راهكارهايي با استفاده از رويكرد SODA مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان يزد

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 11187)

26. چالشهاي فرآيندهاي پشتيباني درشركتهاي دانشبنيان و ارايه راهكارهايي با استفاده از رويكرد IPAمطالعه موردي شركتهاي دانش بنيان يزد

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 11229)

27. ارزيابي وضعيت مديريت دانش در بانك ها

محمدحسين ابويي, محمدصالح اولياء, محمدعلي وحدت, نورالدين سليمي (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران (شماره: 14655)

28. تحليلي بر كاربردهاي نگاشت شناختي فازي مطالعه موردي پژوهشهاي مهندسي صنايع

محمدرضا زارع بنادكوكي, محمدمهدي لطفي, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 4575)

29. تشخيص الگو در نمودارهاي كنترل با استفاده از روش تجزيه به مدهاي تجربي EMD))، ماشين بردار پشتيبان SVM)) و شبكه هاي عصبي

حسين طرف دار, محمدصالح اولياء, محمدتقي صادقي (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7196)

30. شناسايي نقاط ضعف و قوت موسسه آموزشي انديشه گستر خيام با استفاده از تحليل اهميت عملكرد

محمدصالح اولياء, سيدمحمدرضا رزمي, محمد رضا فرازبان (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7197)

31. پياده سازي الگوريتم NRGA جهت انتخاب سبد پروژه بهينه شركتهاي سرمايه گذار با رويكرد اقتصادي ريسكي

محسن رنجبر, محمدصالح اولياء (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7199)

32. سنجش كيفيت زندگي شهري و نقش آن در رشد جمعيت شهرهاي جديد با استفاده از رويكرد پويايي سيستمها (مطالعه موردي شهر جديد پرديس)

نازيلا صديقي, محمدصالح اولياء, حسين دستخوان, محمدعلي وحدت (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7200)