دسترسی سریع
محمد‌صالح اولیا
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. مدلي ديناميكي جهت بررسي اثرات استفاده از رسانههاي اجتماعي در سازمان بر عملكرد سازمان

محمد جديدي اردكاني, محمدصالح اولياء, يحيي زارع مهرجردي, داود شيشه بري (1400)، هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 25858)

2. ارائه چارچوبي كيفي براي افزايش اثربخشي برنامه هاي وفاداري بر مبناي دانش مشتري؛ (ISPs) مطالعه موردي: ارائهدهندگان سرويس اينترنت

فاطمه مبشري, محمدصالح اولياء (1400)، هجدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 26091)

3. شناسايي و اولويت بندي راهكارهاي افزايش نفوذ رسانه بوسيله تكنيك خوشه بندي توأم برنامه¬ها و مخاطبان (مطالعه موردي: سيماي استان يزد)

آتنا مقيمي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء, داود شيشه بري (1400)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، مشهد (شماره: 26373)

4. طراحي يك مدل شبيه ساز سيستم ريسندگي چرخانه اي جهت بررسي ميزان عيوب نخ

محمدصالح اولياء, عماد اولياء, مهسا سرداري محولاتي (1400)، دوازدهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، يزد (شماره: 25709)

5. مد لسازي پويايي شناسي سيستم با رويكرد تحليل مصاحبه و تئوري داده بنياد - ارائه يك نمونه تحقيقات ي

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء, محمد تقي عيسايي (1400)، سومين كنفرانس ملي انجمن پوياي شناسي سيستم ها، تهران (شماره: 25592)

6. بررسي فروش بيمه عمروپسانداز با رويكرد پوياييشناسي سيستم ها در شركت بيمه

فرهام سليماني, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي, ابراهيم كاردگر (1400)، سومين كنفرانس ملي انجمن پوياي شناسي سيستم ها، تهران (شماره: 25594)

7. پايش شبكه هاي اجتماعي مبتني بر رگرسيون پواسن پر صفر (فاز يك)

نرگس مطلبي, محمدصالح اولياء, امير حسين اميري, محمد صابر فلاح نژاد (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 24662)

8. بررسي اثرگذاري سرمايه گذاري دانش و دانش مشتري بر وفاداري و تعداد مشتري درصنعت فناوري اطلاعات- رويكرد پويايي شناسي سيستم

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء, محمد تقي عيسايي (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 24683)

9. شناسايي و تحليل عوامل موثر بر بهره وري سازمان با رويكرد نگاشت شناختي فازي (مورد مطالعه: كارخانه ذوب و ريخته گري يزد)

حامد خياط سركار, محمدصالح اولياء, محمدعلي وحدت, فرزاد جوهري نعيمي (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 24684)

10. تجزيه و تحليل رفتار خريد مشتري در يك فروشگاه خرده فروشي با استفاده از داده كاوي

عباس ابوئي مهريزي, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 24685)

11. بهبود فرايند توليد نخ با استفاده از رويكرد طراحي براي شش سيگما

محمدصالح اولياء, مهسا سرداري محولاتي, عماد اولياء (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 24686)

12. شناسايي و تحليل عوامل موثر بر بهرهوري سازمان با رويكرد نگاشت شناختي فازي مورد مطالعه: كارخانه ذوب و ريخته گري يزد

حامد خياط سركار, محمدصالح اولياء, محمدعلي وحدت, فرزاد جوهري نعيمي (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 25428)

13. اولويت بندي و بهينه سازي سيستم تأمين انرژي با توجه به مفهوم انرژي خالص صفر، مطالعه موردي: دانشگاه يزد

حكيمه همتي پور, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 25429)

14. اعداد فازي در اعتبارسنجي وضعيت مالي شركت (مطالعه ي موردي: بانك ملي ايران)

مسعود حسيني, محمدصالح اولياء, يحيي زارع مهرجردي, ولي درهمي, سعيد رضايي (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23549)

15. تخصيص بودجه عملكرد محور بر اساس داده هاي ماتريسي (مطالعه موردي: پرديس فني و مهندسي دانشگاه يزد)

ژاله آزادي حسين آبادي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23784)

16. شناسايي و پيش بيني عوامل موثر برفوت بيماران مبتلا به سكته قلبي با استفاده از روشهاي رگرسيون لجستيك و جنگل تصادفي

محمد جوكاردارابي, حسن خادمي زارع, سيده مهديه نماينده, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23785)

17. توسعه طرح نمونه گيري Modified-RGS براساس شاخص بازده براي فرايند اتو رگرسيو مرتبه اول

سيده عاطفه بني هاشمي, محمد صابر فلاح نژاد, AmirHossain Amiri, محمدصالح اولياء (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 25581)

18. تحول ديجيتال و آينده مهندسي صنايع

محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 22470)

19. طراحي چند هدفه اقتصادي _ آماري نمودار كنترل اقلام معيوب با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه

مينا حكيميان بيدگلي, محمدصالح اولياء, محبوبه هنرور (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23066)

20. طبقه بندي مدلهاي بلوغ صنعت 4.0 بر اساس يك چارچوب كيفي

ارسلان نعيمي پور, محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23069)

21. يك مدل امتيازدهي براي اعتبارسنجي شركتهاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي: بانك ملي ايران)

مسعود حسيني, محمدصالح اولياء, يحيي زارع مهرجردي, ولي درهمي, سعيد رضايي (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23070)

22. توسعه يك طرح نمونهگيري به منظور پذيرش جديد با درنظرگرفتن روش حداقل زاويه و براساس شاخص بازده فرآيندSpk

سيده عاطفه بني هاشمي, محمد صابر فلاح نژاد, امير حسين اميري, محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23071)

23. توسعه يك طرح نمونه گيري به منظور پذيرش جديد با درنظرگرفتن روش حداقل زاويه و براساس شاخص بازده فرايند Spk

سيده عاطفه بني هاشمي, محمد صابر فلاح نژاد, AH Amiri, محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23090)

24. ارزيابي رضايتمندي مشتري با رويكرد ديناميكي آناليز شكاف

فهيمه فارغ, محمدحسين ابويي, يحيي زارع مهرجردي, محمدصالح اولياء (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21042)

25. بررسي پويايي فروش بيمه عمر و پس انداز در شركت هاي بيمه با استفاده از رويكرد سيستم ديناميك (مطالعه موردي شركت بيمه آسيا)

فرهام سليماني, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي, ابراهيم كاردگر (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21043)

26. انتخاب شاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشكده ها بر اساس داده هاي پانل باهدف بودجه ريزي ( دانشگاه يزد)

ژاله آزادي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21044)

27. اثر خطاي تخمين بر عملكرد تحت كنترل نمودار CUSUM تعديل ريسك شده با حدود احتمالي پويا براي خروجي هاي ترتيبي جراحي

رمضان خسروي, محمدصالح اولياء, محمد صابر فلاح نژاد, Amiri A (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19888)

28. مدل پويا تاثير دانش مشتري بر شاخصهاي عملكرد شركت در شركتهاي فنآوري اطلاعات بابهره گيري از تئوري داده بنياد

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء, عيسايي محمدتقي, محمدحسين ابويي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 20157)

29. بكارگيري شبيه سازي براي تعيين بهترين الگوي طراحي گلخانه هاي خورشيدي غيرفعال در شهر يزد با توجه به مقدار انرژي خورشيدي دريافتي و هزينه ها

شيوا شيرازي, محمدمهدي لطفي, محمدصالح اولياء, علي مصطفائي پور, حميد سودائي زاده (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 20187)

30. ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع با درنظرگرفتن شرايط آب و هوايي نامطلوب و طوفاني با استفاده از روش سيستم پوياي ماركوف

فاطمه اسكندري كتكي, محمدصالح اولياء, عليرضا صديقي, يحيي زارع مهرجردي (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 20459)

31. مدل ديناميكي جذب و نگهداشت اساتيد توانمند با استفاده از مديريت دانش

اكرم ساقي, محمدصالح اولياء (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21041)

32. The appropriate criteria for selecting indicators of intellectual capitals measurement

, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Hossein Abooie (2019), 15th iran international industrial engineering conference, يزد (No: 25229)

33. ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع براي مدل دو حالته آب و هوايي با استفاده از روش سيستم پوياي ماركوف

فاطمه اسكندري كتكي, محمدصالح اولياء, سمراد جعفريان نميني (1397)، چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 20462)

34. تجزيه و تحليل آيين نامه هاي بهره وري مصرف انرژي گاز با رويكرد پويايي سيستم

نازنين زهرا علي خاني , محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء (1396)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 17559)

35. روشهاي متن كاوي در تحليل نظرات و مطلوبيتهاي مشتريان در شبكه هاي اجتماعي مطالعه موردي در بازار محصولات ديجيتال ايران

سميرا رضايي, حسين دست خوان, محمدصالح اولياء (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16734)

36. تشخيص الگو با استفاده از ماشين بردار پشتيبان در نمودارهاي كنترل براي پايش فرآيندهاي مالي GARCH (مطالعه موردي نرخ تبادل ارزي دلاربه ريال)

محمدهادي دوروديان, محمدصالح اولياء, حجت الله صادقي, امير حسين اميري (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16740)

37. شناسايي اجزاي سرمايه فكري با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي صنعت بانكداري)

كوثر روشني, محمدصالح اولياء, محمدحسين ابويي (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16741)

38. شناسايي و اولويت بندي اقدامات بيمارستان براي تامين انتظارات بيماران بخش )IIEC و رگرسيون ) 2017 QFD بستري از پزشكان به وسيله تلفيق مدل

پيمان احمدي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء, محمد صابر فلاح نژاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16843)

39. ارايه مدل پوياي سيستم مصرف انرژي با تاكيد بر ارزيابي قوانين و ضوابط بهره وري انرژي گاز

محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, نازنين زهرا علي خاني (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 17558)

40. ارائه روشي براي اندازه گيري سرمايه انساني در بانك

زهرا مجلل نجار, محمدصالح اولياء (1394)، هشتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، تهران (شماره: 11836)

41. تحليل مدلهاي مديريت دانش در زمينه توسعه محصول جديد با تاكيد بر نوآوري و مشتري

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء (1394)، هشتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، تهران (شماره: 13132)

42. تحليل مدلهاي مديريت دانش در فرآيند توسعه محصول جديد با رويكرد مشتري مداري و نوآوري ضرورت مديريت دانش مشتري در توسعه محصول جديد

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء (1394)، هشتمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، تهران (شماره: 13213)

43. تاثير تخمين پارامترهاي مدل سري زماني گارچ در نمودارهاي كنترل فاز 2 براي پايش فرايندهاي مالي

محمدهادي دوروديان, محمدصالح اولياء, اميرحسين اميري, حجت الله صادقي (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 11527)

44. ارزيابي چالشهاي عملياتي در شركتهاي دانشبنيان وارايه راهكارهايي با استفاده از رويكرد SODA مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان يزد

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 11187)

45. چالشهاي فرآيندهاي پشتيباني درشركتهاي دانشبنيان و ارايه راهكارهايي با استفاده از رويكرد IPAمطالعه موردي شركتهاي دانش بنيان يزد

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 11229)

46. ارزيابي وضعيت مديريت دانش در بانك ها

محمدحسين ابويي, محمدصالح اولياء, محمدعلي وحدت, نورالدين سليمي (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران (شماره: 14655)

47. كاربرد تكنيك هاي برنامه ريزي رياضي در تخصيص بودجه دانشكده هاي يك دانشگاه

انسيه سرپناهي, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 13135)

48. تحليل مدلهاي مديريت دانش مشتري با تمركز بر تجاري سازي محصول

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء, مجيد حسني (1393)، هفتمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، تهران (شماره: 13133)

49. تحليلي بر كاربردهاي نگاشت شناختي فازي مطالعه موردي پژوهشهاي مهندسي صنايع

محمدرضا زارع بنادكوكي, محمدمهدي لطفي, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 4575)

50. تشخيص الگو در نمودارهاي كنترل با استفاده از روش تجزيه به مدهاي تجربي EMD))، ماشين بردار پشتيبان SVM)) و شبكه هاي عصبي

حسين طرف دار, محمدصالح اولياء, محمدتقي صادقي (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7196)

51. شناسايي نقاط ضعف و قوت موسسه آموزشي انديشه گستر خيام با استفاده از تحليل اهميت عملكرد

محمدصالح اولياء, سيدمحمدرضا رزمي, محمد رضا فرازبان (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7197)

52. پياده سازي الگوريتم NRGA جهت انتخاب سبد پروژه بهينه شركتهاي سرمايه گذار با رويكرد اقتصادي ريسكي

محسن رنجبر, محمدصالح اولياء (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7199)

53. سنجش كيفيت زندگي شهري و نقش آن در رشد جمعيت شهرهاي جديد با استفاده از رويكرد پويايي سيستمها (مطالعه موردي شهر جديد پرديس)

نازيلا صديقي, محمدصالح اولياء, حسين دستخوان, محمدعلي وحدت (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7200)

54. تجزيه و تحليل امكان بروز خطا و اثرات آن در توليد پارچه ترمه

سيدمحمود جليلي, محسن غلامرضائي, محسن هادي زاده, محمدصالح اولياء (1393)، نهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، تهران (شماره: 5667)

55. بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي اختلاط بلوك بتني سبك

محمدصالح اولياء, فرزانه سادات شاكوهي, يحيي زارع مهرجردي, محمد صابر فلاح نژاد (1392)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 3281)

56. تحليل ديناميكي پنج نيروي تاثيرگذار در استراتژي رقابتي مايكل پورتر

مرتضي الهي, محمدصالح اولياء, محمدعلي وحدت (1392)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7201)

57. بهينه سازي كيفيت خدمات با تركيبي از مدل هاي سروكوال، گسترش عملكرد كيفيت و برنامه ريزي آرماني (مطالعه موردي شركت خدمات مسافرتي و گردشگري گنوكيش)

نوشين ساياني, محمدصالح اولياء (1392)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7202)

58. برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه ها ، مطالعه موردي دانشگاه يزد

محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن حسيني نسب, حسن خادمي زارع, محمدرضا زارع بنادكوكي (1392)، دهمين كنفرانس ساليانه مديريت استراتژيك، تهران (شماره: 6704)

59. نقش مهندسي ارزش در طراحي و توليد قالب هاي صنعتي مطالعه موردي شركت شهاب يزد

امير محمدخاني, محمدصالح اولياء (1391)، نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7329)

60. طراحي اقتصادي-آماري نمودار كنترل X-bar با استفاده از الگوريتم بهبنه سازي تجمع ذرات

زهرا ثريانژادمربي, محمدصالح اولياء, مهدي بشيري (1391)، نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7331)

61. بكارگيري پويايي شناسي سيستم براي شبيه سازي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان مهندسي در ايران

علي مسلميني, محمدصالح اولياء, يحيي زارع مهرجردي, محمدعلي وحدت (1391)، نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7332)

62. تعيين عوامل موثر بر رضايت مشتريان از كيفيت وب سايتهاي كسب و كار الكترونيك با استفاده از مدل كانو

محمدصالح اولياء, مونا ميرغني قمصريان (1391)، نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7334)

63. تحقق مشتري مداري در تلفن همراه با كاربرد AHP-PFDو متغير هاي فازي

حسن خادمي زارع, مهناز زارعي, محمدصالح اولياء, احمد صادقيه (1387)، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 357)

64. ولويت بندي اقدامات استراتژيك سازمان هاي مشتري محور با كاربرد QFD- Fuzzy :تلفن همراه در مخابرات

مهناز زارعي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء, احمد صادقيه (1386)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 351)

65. يك مدل اجرايي براي راه اندازي مراكز نوآوري در كشور

شهرام شكوهي, محمدصالح اولياء, اسفنديار اختياري كسنويه يزد (1384)، پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه، تهران (شماره: 11758)

66.

اسفنديار اختياري كسنويه يزد, محمدصالح اولياء, شهرام شكوهي (1384)، ، (شماره: 11756)

67. From research to establish small business enterprises introducting a successful model of the relationship between university and science park

, Mohammad Saleh Owlia, , , , , Esfandiar Ekhtiyai Kasnavieh Yazd (2005), Xxii iasp world conference on science and tecnology parks(2005), (No: 11757)

68. مدلي براي ارائه خدماتvc به شركت هاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري

اسفنديار اختياري كسنويه يزد, محمدصالح اولياء, شهرام شكوهي (1383)، دومين همايش ملي پاركها و مراكز رشد علم و فناوري كشور، مشهد (شماره: 11739)

69. Introducing a successful network model for creating business incubators

Mohammad Saleh Owlia, , Esfandiar Ekhtiyai Kasnavieh Yazd (2004), Xxi iasp world conference on science and technology parks, (No: 11763)

70. Introduction a successful model for creating of biotechnology incubator using network working group (sharing facilities)

, Mohammad Saleh Owlia, Esfandiar Ekhtiyai Kasnavieh Yazd (2004), Iasp asia-pacific conference on science and technology parks, (No: 11755)

71. انتخاب مقياس در توسعه پاركهاي علم و فناوري

محمدصالح اولياء, اسفنديار اختياري كسنويه يزد (1382)، اولين كارگاه پاركها و مراكز رشد علم و فناوري، اصفهان (شماره: 11753)