دسترسی سریع
محمد‌صالح اولیا
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. بررسي اثرات سياست هاي سرمايه گذاري دانش و دانش مشتري بر عملكرد شركت -مطالعه موردي صنعت فناوري اطلاعات

سيددانيال بيدگلي, محمدصالح اولياء, محمدتقي عيسايي, محمدحسين ابويي (1398)، مهندسي صنايع و مديريت، 35()، 165-178 (شماره: 20158)

2. ارايه مدلي براي اندازه گيري سرمايه هاي ساختاري در سازمان ها (موردمطالعه: سازمان راه آهن استان يزد)

محمدصالح اولياء, نورالدين سليمي, الهام بهنام (1398)، پژوهشنامه حمل و نقل، (58)، 347-357 (شماره: 21001)

3. Development of a model for assessing technology commercialisation success

Jafar Yazdi Moghaddam, Mohammad Saleh Owlia, Reza Bandarian (2019), International journal of business innovation and research, 19(3), 324-357 (No: 21883)

4. شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت تجاري سازي فناوري با استفاده از روش دلفي فازي و فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)

جعفر يزدي مقدم, محمدصالح اولياء, رضا بندريان (1397)، مهندسي صنايع و مديريت، 24/1(2/2)، 89-160 (شماره: 15591)

5. A research note on the article of quality framework in education through application of interpretive structural modeling

, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Hossein Abooie (2018), Tqm journal, (2), 1-8 (No: 18020)

6. Design of economically and statistically optimal sampling plans

Mohammad Saber Fallah Nejad, Faeze Zahmatkesh Saredorahi, Mohammad Saleh Owlia, (2018), Hacettepe journal of mathematics and statistics, 47(3), 685-708 (No: 18417)

7. Ranking iranian universities: an interpretative structural modeling approach

Mohammad Reza Zare Banadkouki, , Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Mehdi Lotfi (2018), Scientometrics, 117(3), 1493-1512 (No: 18949)

8. بودجه ريزي دانشكده هاي يك دانشگاه با تركيبي از مدلهاي DEA و برنامه ريزي آرماني(مطالعه موردي: دانشگاه يزد)

انسيه سرپناهي, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1397)، شريف، 34(1)، 117-127 (شماره: 19323)

9. Developing a fuzzy expert system to predict technology commercialization success

Jafar Yazdi Moghaddam, Mohammad Saleh Owlia, Reza Bandarian (2018), Journal of industrial and systems engineering, 2(11), 228-250 (No: 19667)

10. Phase i risk-adjusted control charts for surgical data with ordinal outcomes

Ramezan Khosravi, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Saber Fallah Nejad, Amirhossein Amiri (2018), Communications in statistics-theory and methods, 18(47), 4422-4432 (No: 15844)

11. تحليلي بر رتبه بندي دانشگاه هاي ايران با استفاده از شاخصهاي علم سنجي

محمدعلي وحدت, محمدرضا زارع بنادكوكي, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1396)، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، 33(1)، 119-162 (شماره: 14644)

12. Designing an economic repetitive sampling plan in the presence of two markets

Mohammad Saber Fallah Nejad, Tahereh Jafari Nodoushan, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Hossein Abooie (2017), International journal of engineering, 30(7), 1017-1028 (No: 15394)

13. الگوريتم حركت از EFQM به سمت BSC به منظور اولويت بندي پروژه هاي حاصل از خودارزيابي

محمدصالح اولياء, محمدحسين ابويي, پرستو دمرچي (1396)، مديريت فردا، (16)، 97-118 (شماره: 16068)

14. آسيب شناسي نظام هاي رتبه بندي دانشگاه ها از منظر اسناد فرادستي آموزش عالي كشور

محمدرضا زارع بنادكوكي, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1396)، كتابداري و اطلاع رساني، 20(1)، 52-87 (شماره: 16511)

15. مدلسازي احتمالي مشاركت در مديريت موجودي زنجيره ي تامين پس رو

ميترا موبد, يحيي زارع مهرجردي, محمدصالح اولياء (1396)، مهندسي صنايع و مديريت، 33.1()، 113-121 (شماره: 16737)

16. شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر شكل گيري سرمايه ساختاري در بانكها

الهام بهنام, محمدصالح اولياء, نورالدين سليمي (1396)، توسعه تكنولوژي صنعتي، 15(29)، 61-74 (شماره: 16739)

17. رتبه بندي دانشگاههاي ايران بر اساس بروندادهاي علمي موضوعات مهندسي

محمدرضا زارع بنادكوكي, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1395)، آموزش مهندسي ايران، 18(72)، 119-130 (شماره: 14095)

18. The effect of parameter estimation on phase ii control chart performance in monitoring financial garch processes with contaminated data

Mohammad Hadi Doroudyan, Mohammad Saleh Owlia, Amirhossein Amiri, (2017), Journal of industrial and systems engineering, 10(), 93-108 (No: 14109)

19. بهينه سازي كيفيت خدمات با تركيبي از مدل هاي سركوال، گسترش عملكرد كيفي و برنامه ريزي آرماني

نوشين ساياني, محمدصالح اولياء (1395)، مهندسي صنايع و مديريت، 32-1(2)، 57-63 (شماره: 15590)

20. Monitoring financial processes with arma-garch model based on shewhart control chart (case study tehran stock exchange) international journal of engineering

Mohammad Hadi Doroudyan, Mohammad Saleh Owlia, , Amir Hosein Amiri (2017), International journal of engineering, 2(30), 270-280 (No: 16066)

21. بررسي و استخراج معيارهاي موثر بر رتبه بندي دانشگاههاي ايران از منظر اسناد فرادستي

محمدرضا زارع بنادكوكي, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1395)، سياست علم و فناوري، 3(8)، 55-87 (شماره: 12831)

22. Designing a model for measuring and analyzing the relational capital using factor analysis

Maryam Hosseini, Mohammad Saleh Owlia (2016), Journal of intellectual capital, 17(), 734-757 (No: 13068)

23. بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي اختلاط بلوك بتني سبك

محمدصالح اولياء, فرزانه سادات شاكوهي, يحيي زارع مهرجردي, محمد صابر فلاح نژاد (1394)، شريف، 31(2.1)، 125-133 (شماره: 3508)

24. پايش متغير خروجي دو جمله اي با بكارگيري الگوهاي خطي تعميم يافته در فرآيندهاي دو مرحله اي

محمدصالح اولياء, امير حسين اميري, محمد هادي دروديان, علي عسگري (1394)، شريف، 31(2.2)، 61-71 (شماره: 3509)

25. شناسايي و اولويت بندي چالش هاي شركت هاي دانش بنيان با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان يزد)

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، رشد فناوري، 12(45)، 17-25 (شماره: 12945)

26. به كارگيري طراحي براي شش سيكما به منظور بهينه سازي پارامترهاي اختلاط بلوك بتني سبك

محمدصالح اولياء, فرزانه سادات شاكوهي, يحيي زارع مهرجردي, محمد صابر فلاح نژاد (1394)، مهندسي صنايع و مديريت، 31(1)، 125-133 (شماره: 13283)

27. بررسي نظامهاي رتبه بندي دانشگاهها يك رويكرد انتقادي

محمدرضا زارع بنادكوكي, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, محمدمهدي لطفي (1394)، آموزش مهندسي ايران، 17(35)، 1-27 (شماره: 8766)

28. A new statistical approach for recognizing and classifying patterns of x-bar control charts

, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Saber Fallah Nejad (2015), International journal of engineering, 7(28), 1051-1060 (No: 8832)

29. شناسايي و دسته بندي چالشهاي شركتهاي دانش بنيان با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي و رويكرد BPMS

مجتبي قلي پوردميه, محمدعلي وحدت, محمدصالح اولياء, حسن خادمي زارع (1394)، رشد فناوري، (44)، 51-60 (شماره: 11280)

30. A new method for process control based on goodness of fit tests

Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Saber Fallah Nejad (2015), International journal of quality and reliability management, 32(2), 144-155 (No: 4610)