دسترسی سریع
محمد‌صالح اولیا
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. ارائه مدل پيش بيني موفقيت تجاري سازي طرح هاي فناورانه (1398/04/01)

2. برنامه ريزي استراتژيك شركت شهيد قندي (1393/09/24)

3. امكانسنجي احداث واحدهاي توليدي صنعتي مناسب جهت ارتقاء ارزش افزوده و اقتصادي نمودن عمليات معدني و استخراجي (1393/09/24)

4. استفاده از روش "مداخله ي مثبت" براي بهبود عملكرد شركت هاي پارك علم و فناوري (1391/10/16)

5. ارائه مدل جهت اولويت بندي پروژه هاي بهبود كيفيت توان بر اساس تكنيك هاي mcdm فازي مورد شركت توزيع برق استان يزد (1391/10/16)

6. تدوين استراتژي راهبردي 5 ساله تحقيقات شركت توزيع برق (1389/04/15)