لینک های ضروری
علی‌اصغر پهلوان حسینی

علی‌اصغر پهلوان حسینی

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۷۰دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۵دانش‌سرای عالی یزدزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کلیله و دمنه
حافظ
تاریخ ادبیات
ادبیات معاصر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات کهن و معاصر

اطلاعات تماس

apahlavan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934 38212788