لینک های ضروری
محمد‌رضا پژوهان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. ارائه الگوريتم زمانبندي گردش كار با رويكرد مدل امنيتي جديد و امكان انتخاب بهترين حالت توسط كاربر

مائده مهراوران, محمدرضا پژوهان, فضل اله اديب نيا (1398).، بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، يزد

2. تعيين قطبيت نظرات كاربران و تشخيص درخواستها با كمك تكنيكهاي يادگيري عميق در تلگرام

عاطفه محمدي, محمدرضا پژوهان, مهدي رضائيان (1397).، بيست و چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران، تهران

3. نمونه افزايي با بهره گيري از نمونه هاي پيشين در دادگان دسته اي-افزايشي (مطالعه ي موردي: پيش بيني وضعيت نهايي دانشجويان دانشگاه يزد)

مريم طاهري زاده مروست, محمدرضا پژوهان (1397).، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز

4. پيش بيني عوارض جانبي داروها با يك سيستم توصيه گر و تحليل تاثير گذاري عوارض برهم با استفاده از قوانين وابستگي فازي

مريم ثابت, محمدرضا پژوهان (1396).، بيست و سومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران

5. بهبود استخراج قوانين انجمني در بازه هاي زماني

نازيلا رزاقي اصل, محمدرضا پژوهان (1396).، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم، گيلان

6. تشخيص فحلي و بيماري در گاوهاي شيري با بهره گيري از روشهاي دسته بندي در دادهكاوي

حسن محمودي سنو, محمدرضا پژوهان (1395).، هفتمين كنگره علوم دامي ايران، تهران

7. مروري بر روشهاي گمنام سازي در پاسخگويي به پرس و جوها

مائده مهراوران, محمدرضا پژوهان (1395).، دومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي، تهران

8. بررسي آسيبپذيري روشهاي مبتني بر گراف در سيستمهاي توصيه گر

سيما ايرانمنش, محمدرضا پژوهان, فاطمه كاوه يزدي (1394).، نخستين كنفرانس ملي محاسبات نرم، گيلان

9. Necessity of Laboratory Blood Tests in Intensive Care Unit Using Data Mining

Golnar Khalili Zadeh Mahani, , Vali Derhami (2015)., 5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد

10. بهبود برچسب گذاري داده هاي كلاس اقليت با استفاده از روش تركيبي

فهيمه پناهنده شهركي, محمدرضا پژوهان (1393).، بيستمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، مشهد

11. به كارگيري روش داده كاوي تحصيلي براي هدايت تحصيلي دانش آموزان اول متوسطه به رشته هاي فني وحرفه اي/كاردانش

بهنام بامداد, محمد قاسم زاده, محمدرضا پژوهان (1393).، اولين سمپوزيوم رباتيك و هوش مصنوعي دانشگاه پيام نور، اهواز

12. مروري بر مفاهيم و روش هاي داده كاوي آموزشي

بهنام بامداد, محمد قاسم زاده, محمدرضا پژوهان (1393).، نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي،

13. كشف بروز رخدادهاي اجتماعي بر اساس پرس وجوهاي كاربران در موتور جستجو

فاطمه كاوه يزدي, علي محمد زارع بيدكي, محمدرضا پژوهان (1393).، سومين همايش ملي زبان شناسي رايانشي، تهران

14. An Approach for Classifying Large Dataset Using Ensemble Classifiers

Sajad Khodarahmi, , (2014)., 4rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد

15. Improvement of Recommendation Systems Based on Cellular Learning Automata

HOSSEIN TOOZANDEHJANI, , Vali Derhami (2014)., 4rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد

16. ارائه يك شبكه عصبي-فازي براي دستهبندي دادههاي چندبرچسبي

هادي مقدر, محمدرضا پژوهان, ولي درهمي (1393).، چهاردهمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران، تبريز

17. مروري بر راهكارهاي استخراج پاسخ در سيستم هاي پرسش و پاسخ

حسن بشيري, صفورا طليميان, محمدرضا پژوهان (1393).، ، قم

18. بكارگيري متن كاوي جهت پيش بيني آسيب پذيري نرم افزار

عاطفه خزاعي قوژدي, محمدرضا پژوهان, محمد قاسم زاده (1393).، كنفرانس امنيت سامانه هاي نرم افزاري، شيراز

19. پيش بيني موفقيت درمان افراد معتاد به مواد مخدر با داده كاوي

فرزانه زاهدي, محمدرضا پژوهان (1392).، دوازدهمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند ايران، بم

20. Privacy Preservation by k-anonymizing Ngrams of Time series

, Fatemeh Kaveh-Yazdy, Mohammad Tahmasebi (2013)., 10th International ISC conference on Information security cryptography, يزد

21. تعيين طول مناسب كلمه براي سري زماني در روش گسسته سازي SAX

ميلاد زندي گوهرريزي, محمدرضا پژوهان, فاطمه كاوه يزدي (1392).، پنجمين كنفرانس بين المللي فن آوري اطلاعات و دانش، شيراز

22. چهارچوب كمك تصميم گيري مبتني بر قانون بنفورد جهت كشف كلاهبرداري هاي مالي

سيدحجت شيردل ملاسرائي, محمدرضا پژوهان, فاطمه كاوه يزدي (1392).، پنجمين كنفرانس بين المللي فن آوري اطلاعات و دانش، شيراز

23. ZDF An Adaptive Discretization Method to Improve Separability of Classes

Fatemeh Kaveh-Yazdy, (2003)., 3rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering, مشهد