لینک های ضروری
محمد‌رضا پژوهان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. Predicting lab values for gastrointestinal bleeding patients in the intensive care unit: A comparative study on the impact of comorbidities and medications

Golnar Khalili Zadeh Mahani, (2019)., ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, 94(), 79-87

2.

سیدابوالفضل طباطبائی شجاع, ولی درهمی, راضیه شیخ پور, محمدرضا پژوهان (1398).، فصلنامه بیماری های پستان، 12(1)، 38-47

3. تعیین مشابهت معنایی به روش بدون سرپرست با استفاده از قدم زنی تصادفی بر گراف جایگزینی زبانی

فاطمه کاوه یزدی, علی محمد زارع بیدکی, محمدرضا پژوهان (1397).، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 48(1)، 237-249

4. پینو یک سامانه توصیه گر با استفاده از کاوش در سیاهه های وب

محمدرضا عباس نژاد, امیر جهانگرد رفسنجانی, محمدرضا پژوهان (1397).، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، 48(2)، 763-776

5. Subspace Clustering for High-Dimensional Data Using Cluster Structure Similarity

Kavan Fatehi, Mohsen Rezvani, Mansoor Fateh, (2018)., International Journal of Intelligent Information Technologies, 14(3), 38-55

6. A DISTRIBUTED ENERGY EFFICIENT CLUSTERING ALGORITHM FOR DATA AGGREGATION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

Mohammad Mousavi, Maryam Sabet, (2018)., iium engineering journal, 19(1), 72-90

7. Privacy Preservation for Publishing Medical Time Series k-anonymization of Ngram

(2016)., The Modares Journal of Electrical Engineering, 13(1), 55-70

8. پیش بینی مقدار کلسیم خون در بیماران خون ریزی گوارشی بستری در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از متغیرهای بالینی و مدل سازی فازی

گلنار خلیلی زاده ماهانی, محمدرضا پژوهان, ولی درهمی, اصغر خوشنود (1395).، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، 4(24)، 286-295

9. تشخیص سرطان پستان با استفاده از کاهش دو مرحله ای ویژگی های استخراج شده آسپیراسیون سوزنی و الگوریتم های داده کاوی

راضیه شیخ پور, مهدی آقا صرام, محمدرضا پژوهان, رباب شیخ پور (1393).، بیماری های پستان ایران، 7(4)، 43-51

10. Employing data mining to explore association rules in drug addicts

, (2014)., journal of ai and data mining, 2(2), 41-45