لینک های ضروری
محمد‌رضا پژوهان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. زمانبندي گردش كار در محيط ابر تركيبي با درنظر گرفتن امنيت كارها و ارتباطات

مائده مهراوران, محمدرضا پژوهان, فضل اله اديب نيا (1398).، پدافند الكترونيكي و سايبري، 7(4)، 131-145

2. انتخاب ويژگي مبتني بر تئوري اطلاعات براي انتخاب ژن هاي موثر در تشخيص نوع سرطان با استفاده از داده هاي ريزآرايه

سيدابوالفضل طباطبائي شجاع, ولي درهمي, Raziah sheikhpour, محمدرضا پژوهان (1398).، مهندسي پزشكي زيستي، 13(4)، 351-362

3. A security aware workflow scheduling in hybrid cloud based on PSO algorithm

Maedeh Mehravaran, Fazlolah Adib Nia, (2020)., Journal of Algorithms and Computation, 52(1), 139-161

4. الگوهاي تعامل و راهبردهاي بازآرايي پرسوجو توسط كاربران در يك موتور جستجوي فارسي

فاطمه كاوه يزدي, علي محمد زارع بيدكي, محمدرضا پژوهان (1398).، زبان و زبان شناسي، 27(14)، 87-113

5. Predicting lab values for gastrointestinal bleeding patients in the intensive care unit: A comparative study on the impact of comorbidities and medications

Golnar Khalili Zadeh Mahani, (2019)., ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, 94(), 79-87

6.

سيدابوالفضل طباطبائي شجاع, ولي درهمي, راضيه شيخ پور, محمدرضا پژوهان (1398).، فصلنامه بيماري هاي پستان، 12(1)، 38-47

7. تشخيص نوع سرطان پستان با استفاده از انتخاب ژن هاي موثر از داده هاي ريزآرايه

سيدابوالفضل طباطبائي شجاع, ولي درهمي, راضيه شيخ پور, محمدرضا پژوهان (1397).، فصلنامه بيماري هاي پستان، 12(1)، 39-47

8. تعيين مشابهت معنايي به روش بدون سرپرست با استفاده از قدم زني تصادفي بر گراف جايگزيني زباني

فاطمه كاوه يزدي, علي محمد زارع بيدكي, محمدرضا پژوهان (1397).، مهندسي برق دانشگاه تبريز، 48(1)، 237-249

9. پينو يك سامانه توصيه گر با استفاده از كاوش در سياهه هاي وب

محمدرضا عباس نژاد, امير جهانگرد رفسنجاني, محمدرضا پژوهان (1397).، مهندسي برق دانشگاه تبريز، 48(2)، 763-776

10. Subspace Clustering for High-Dimensional Data Using Cluster Structure Similarity

Kavan Fatehi, Mohsen Rezvani, Mansoor Fateh, (2018)., International Journal of Intelligent Information Technologies, 14(3), 38-55

11. A DISTRIBUTED ENERGY EFFICIENT CLUSTERING ALGORITHM FOR DATA AGGREGATION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS

Mohammad Mousavi, Maryam Sabet, (2018)., iium engineering journal, 19(1), 72-90

12. Privacy Preservation for Publishing Medical Time Series k-anonymization of Ngram

, (2016)., , 13(1), 55-70

13. پيش بيني مقدار كلسيم خون در بيماران خون ريزي گوارشي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از متغيرهاي باليني و مدل سازي فازي

گلنار خليلي زاده ماهاني, محمدرضا پژوهان, ولي درهمي, اصغر خوشنود (1395).، مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، 4(24)، 286-295

14. تشخيص سرطان پستان با استفاده از كاهش دو مرحله اي ويژگي هاي استخراج شده آسپيراسيون سوزني و الگوريتم هاي داده كاوي

راضيه شيخ پور, مهدي آقا صرام, محمدرضا پژوهان, رباب شيخ پور (1393).، بيماري هاي پستان ايران، 7(4)، 43-51

15. Employing data mining to explore association rules in drug addicts

, (2014)., journal of ai and data mining, 2(2), 41-45