لینک های ضروری
محمد‌رضا پژوهان
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. پژوهش، مطالعات و راه اندازي پورتال داده هاي آزاد شهرداري يزد (1398/06/10)

2. ارائه خدمات مشاوره پژوهشي در حوزه امن سازي پرتال هاي سازماني و كشف آسيب پذيري هاي سيستم هاي مديريت محتوا (1394/03/30)

3. مطالعه، تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشران شهرداري در تحقق شهر هوشمند ()